Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční plán pro založení jezdecké školy

Autor práce: Sedláčková, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pevná, Jana
Osoba oponující práci: Hajdíková, Taťána

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční plán pro založení jezdecké školy
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vypracováním finančního plánu fyzické osoby-podnikatele pro založení jezdecké školy a zřízení jezdeckého klubu ve Velkém Meziříčí. Teoretická část je zaměřena na problematiku a popis podnikání v České republice. Uvedeny jsou základní pojmy z oblasti podnikání, popsána struktura podnikatelského a finančního plánu a legislativní podmínky zahájení podnikání. Praktická část se věnuje představení podnikatelského záměru, předmětu podnikání, analýz a použitým metodám. Na ně navazuje finanční část, ve které je zpracován zakladatelský rozpočet, který zahrnuje rozpočet startovního kapitálu, výpočet bodu zvratu, propočet příjmů a výdajů pro první rok podnikání ve všech třech variantách-pesimistické, realistické a optimistické. Dále je proveden výpočet daně z příjmů fyzických osob a celkových odvodů na příslušné instituce až po vyplnění formuláře daně z příjmů a přehledů o příjmech a výdajích ze samostatné činnosti. Závěrem je zjištění, zda může být podnikatelský plán realizován a dosahovat určité míry zisku.
Klíčová slova: Finanční plán; Podnikatel; Podnikání; Živnost; Příjmy; Podnikatelský záměr; Jezdectví; Finanční výkazy; Bod zvratu; Výdaje

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční plán pro založení jezdecké školy
Překlad názvu: Financial plan for setting up an equestrian school
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the elaboration of a financial plan of a natural person - entrepreneur for establishing a equestrian school and establishing a equestrian club in Velké Meziříčí. The theoretical part is focused on the issue and description of business in the Czech Republic. The basic concepts of business, the structure of business and financial plan and the legislative conditions for starting a business in the Czech republic are described. The practical part is devoted to introducing the business plan, the subject of business, analyzes and used methods. These parts are followed by the financial section, where the founding budget is elaborated. This part includes the starting capital budget, the break-even point calculation, the revenue and expenditure calculations for the first year of business in all three variants - pessimistic, realistic and optimistic. In addition, a personal income tax calculation and total contributions to the relevant institutions are made after completing the Income Tax form and Income and Expense Reports from a separate activity. The conclusion is to find out whether the business plan can be realized and achieve a certain profit rate.
Klíčová slova: Equestrian; Financial statements; Break-even point; Trade; Expenses; Financial plan; Business plan; Entrepreneur; Business; Income

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2018
Datum podání práce: 10. 7. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.