Motivace pro dosahování výkonů ve vybrané firmě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Motivace pro dosahování výkonů ve vybrané firmě
Autor práce:
Duben, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Stejskalová, Irena
Osoba oponující práci:
Kozáková, Petra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaký vliv má správná motivace na rozsah a kvalitu výkonu. Podle zjištěných výsledků z výzkumu udělat návrh pro firmu na zlepšení v problematických oblastech. Teoretická část slouží k definování 4 základních pojmů: motivace, řízení pracovního výkonu, pracovní podmínky a odměňování. Jsou v ní také rozpracovány teorie motivace a teorie řízení pracovního výkonu. V praktické části je představena firma XTline, s. r. o, zvolená metoda výzkumu a analýza získaných informací z dotazníkové šetření a rozhovoru. Otázky se týkají motivace, pracovního výkonu a pracovních podmínek z pohledu zaměstnanců. Sběr dat ve firmě je prováděn dvěma metodami výzkumu. První metodou je dotazník a druhou je polostrukturovaný skupinový rozhovor. Ze získaných dat a analýzy je sestaven návrh na opatření.
Klíčová slova:
Motivace; Pracovní podmínky; XTline, s. r. o.; Pracovní výkon

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 4. 2018
Datum podání práce:
11. 7. 2019
Datum obhajoby:
29.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65655_dubl00.pdf [1,07 MB]
Veřejná příloha:
19009_dubl00.xlsx [109,92 kB]
Oponentura:
63592_qkozp05.pdf [50,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
65655_stejskai.pdf [157,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65655/podrobnosti