Motivace pro dosahování výkonů ve vybrané firmě

Autor práce: Duben, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stejskalová, Irena
Osoba oponující práci: Kozáková, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Motivace pro dosahování výkonů ve vybrané firmě
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaký vliv má správná motivace na rozsah a kvalitu výkonu. Podle zjištěných výsledků z výzkumu udělat návrh pro firmu na zlepšení v problematických oblastech. Teoretická část slouží k definování 4 základních pojmů: motivace, řízení pracovního výkonu, pracovní podmínky a odměňování. Jsou v ní také rozpracovány teorie motivace a teorie řízení pracovního výkonu. V praktické části je představena firma XTline, s. r. o, zvolená metoda výzkumu a analýza získaných informací z dotazníkové šetření a rozhovoru. Otázky se týkají motivace, pracovního výkonu a pracovních podmínek z pohledu zaměstnanců. Sběr dat ve firmě je prováděn dvěma metodami výzkumu. První metodou je dotazník a druhou je polostrukturovaný skupinový rozhovor. Ze získaných dat a analýzy je sestaven návrh na opatření.
Klíčová slova: Motivace; Pracovní podmínky; XTline, s. r. o.; Pracovní výkon

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Motivace pro dosahování výkonů ve vybrané firmě
Překlad názvu: The motivation for achieving performance in selected company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of my bachelor thesis is to find out what influence the right motivation has on the scope and quality of performance. According to findings results from the research, make a suggestion for the company to improve in problem areas. The theoretical part is used to define 4 basic terms: motivation, work performance, working conditions and remuneration. There are also developed theories of motivation and work performance theory. The practical part introduces the company XTline, s. r. o., chosen method of research and analysis of obtained information from questionnaire survey and interview. The questions concern motivation, work performance and working conditions from the perspective of employees. Data collection in the company is carried out by two research methods. The first method is a questionnaire and the second is a semi-structured group interview. A proposal for action is drawn up from the data collected and analyzed.
Klíčová slova: XTline, s. r. o.; Working conditions; Working performance; Motivation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2018
Datum podání práce: 11. 7. 2019
Datum obhajoby: 29.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce65655_dubl00.pdf [1,07 MB]
Veřejná příloha19009_dubl00.xlsx [109,92 kB]
Oponentura63592_qkozp05.pdf [50,34 kB]
Hodnocení vedoucího65655_stejskai.pdf [157,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65655/podrobnosti