Kriminalita mladistvých a její vliv na národní hospodářství v ČR v letech 2008 až 2018

Název práce: Kriminalita mladistvých a její vliv na národní hospodářství v ČR v letech 2008 až 2018
Autor(ka) práce: Hrabovský, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Steiner, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj kriminality mladistvých v České republice v letech 2008 až 2018. Teoretická část práce se zaměřuje na základní teoretická východiska potřebná k osvojení problematiky kriminality mladistvých. Teoretická vychází z právních, ekonomických a sociologických pramenů, přičemž ekonomická teorie se opírá o významný článek Garyho S. Beckera. Dále jsou zde vymezeny možné příčiny páchání kriminality mladistvými a rovněž opatření, které lze aplikovat v případě provinění. V praktické části je pak analyzován vývoj kriminality mladistvých za pomoci časových řad. Dále je provedena analýza ekonomických nákladů, jež jsou spojeny s kriminalitou. Na základě zjištěných poznatků jsou pak předloženy vlastní návrhy a doporučení, jež by mohly vést k efektivnějšímu a ekonomičtějšímu řešení problematiky kriminality mladistvých.
Klíčová slova: Kriminalita; mladiství; trestný čin; ekonomické náklady; prevence
Název práce: Criminality of adolescents and its impact on national economy in the Czech Republic in the period 2008-2018
Autor(ka) práce: Hrabovský, Štěpán
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Steiner, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyse an evolution of adolescent´s criminality in the Czech Republic during the period 2008 – 2018. Theoretical part defines basic terms, which are crucial for better understanding of this problematics. Theoretical part is based on legal, economical and sociological sources, when the economic theory takes into consideration an article written by Gary S. Becker. Furthermore, in this part there are mentioned possible causes, why in general adolescents commit criminality and precautions, that are easily applicable in case of juvenile delinquency. In the practical part, there is an analysis of economic costs, which are connected to the criminality. Based on detected findings there are presented own proposals and suggestions, which could lead to the more efficient and economical solution of the adolescent´s criminality problematics.
Klíčová slova: Criminality; adolescents; criminal offence; economic costs; precaution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2019
Datum podání práce: 13. 8. 2019
Datum obhajoby: 12. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69359/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: