Využití metod převodních cen při zdanění digitální ekonomiky

Název práce: Využití metod převodních cen při zdanění digitální ekonomiky
Autor(ka) práce: Cvešperová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Zídková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá využitím metod převodních cen při zdanění digitální ekonomiky. Cílem této diplomové práce je identifikovat problematické body předběžné zprávy BEPS vydané v únoru 2019 a přijít s případnou úpravou budoucích změn pro zdanění digitální ekonomiky. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. Začátek diplomové práce je věnován prvotnímu vhledu do problematiky digitální ekonomiky a zdanění digitálních společností. Následuje část obsahující problematiku převodních cen a metody, které jsou mezi spojenými osobami doposud uplatňovány. Nezbytnou částí diplomové práce je kapitola o využití metod převodních cen při zdanění digitální ekonomiky. Tato kapitola analyzuje tři návrhy obsažené v předběžné zprávě BEPS na změnu ve zdanění digitálních společností. Poslední kapitola obsahuje případovou studii, která aplikuje změnu uvedenou v předběžné zprávě, a závěrečné zhodnocení, zda byl deklarovaný cíl OECD splněn.
Klíčová slova: Převodní ceny; Digitální ekonomika; Metoda rozdělení zisku; BEPS akce; Sdružený podnik; Směrnice o převodních cenách; Stálá provozovna
Název práce: Usage of transfer pricing methods in taxing the digital economy
Autor(ka) práce: Cvešperová, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Zídková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The focus of this thesis is the use of transfer pricing methods in the taxation of the digital economy. The aim of this thesis is to identify the problematic points of the Interim Report BEPS issued in February 2019 and to come up with a possible adjustment of future changes for the taxation of the digital economy. The thesis is divided into four parts. The beginning of the thesis is devoted to the initial insight into the problems of digital economy and taxation of digital companies. The following section contains the issue of transfer pricing and methods that are still applied among associated enterprises. An essential part of the thesis is a chapter on the use of transfer pricing methods in the taxation of the digital economy. This chapter analyses the three proposals contained in the BEPS Interim Report for a change in the taxation of digital companies. The last chapter contains a case study in which the applied change is presented in the Interim Report and a final assessment of whether the declared OECD target has been met.
Klíčová slova: Profit split method; Permanent establishment; Digital economy; Associated enterprise; Transfer Pricing Guidelines; Transfer pricing; BEPS action

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2019
Datum podání práce: 13. 8. 2019
Datum obhajoby: 6. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68954/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: