Daňové aspekty kryptoměn

Název práce: Daňové aspekty kryptoměn
Autor(ka) práce: Novák, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je regulace a zdanění kryptoměn, především pak souvislost kryptoměn s uskutečňováním daňových úniků. Primárním cílem diplomové práce je zhodnocení, zda užívání kryptoměn poskytuje prostor pro uskutečňování daňových úniků. Náplň diplomové práce je rozdělena do čtyř částí. První část práce je věnována popisu základních parametrů kryptoměnových sítí a představení základních i pokročilých kryptoměn. Důraz je zde kladen zejména na anonymní kryptoměnové sítě. Posléze dochází k představení regulatorních opatření v souvislosti s kryptoměnami. Hlavní zájem je především o opatření v souvislosti s daňovými úniky spojené s kryptoměnami. Následující část pojednává již přímo o daňových únicích v souvislosti s kryptoměnami, zaměřena je předně na regulatorní opatření vydané k této oblasti. Hlavní zájem je v této části směřován k technickým aspektům kryptoměnových sítí, které anonymní užívaní kryptoměn umožňují. Zkoumán je v práci vztah mezi anonymitou některých kryptoměn a uskutečňování daňových úniků spojených s užíváním těchto kryptoměn. Na závěr práce je posouzeno, zda kryptoměny představují problém z hlediska daňových úniků a jaké technické parametry a vlastnosti kryptoměnových sítí daňové úniky umožňují. Naznačeny jsou současné i do budoucna možné přístupy k omezení tohoto problému.
Klíčová slova: praní špinavých peněz; kryptoměny; daňové úniky; regulace; zdanění
Název práce: Tax aspects of cryptocurrencies
Autor(ka) práce: Novák, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the thesis is the regulation and taxation of cryptocurrencies, especially the connection of cryptocurrencies with the realization of tax evasion. The primary aim of the thesis is to evaluate whether the use of cryptocurrencies provides scope for tax evasion. The content of the thesis is divided into four parts. The first part is devoted to the description of basic parameters of cryptocurrency networks and introduction of basic and advanced cryptocurrencies. Emphasis is placed on anonymous cryptocurrency networks. Also regulatory measures related to cryptocurrencies are introduced. The main interest is primarily in measures related to tax evasion through cryptocurrencies. The following section deals directly with tax evasion in connection with cryptocurrencies, focusing primarily on regulatory measures issued in this area. The main interest in this section is directed to the technical aspects of cryptocurrency networks that allow anonymous use of cryptocurrencies. The relationship between the anonymity of some cryptocurrencies and tax evasion associated with the use of these cryptocurrencies is examined. In conclusion, it is decided whether cryptocurrencies represent a problem in terms of tax evasion and what technical parameters and properties of cryptocurrency networks allow tax evasion. Current and future approaches to reducing this problem are indicated.
Klíčová slova: cryptocurrencies; tax evasion; money laundering; regulation; taxation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2018
Datum podání práce: 6. 1. 2020
Datum obhajoby: 27. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67725/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: