Analýza vlivu motivačního odměňování zaměstnanců

Název práce: Analysis of Employee Productivity Incentives
Autor(ka) práce: Hart, Ludvík
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kalíšková, Klára
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In this master’s thesis I analyse employee incentive system of a Czech e-commerce company implemented in branch network of this company. This analysis is carried out in the context of agency theory, the principal-agent problem in particular. At first, I describe the economic theories that are the basis of this work. In particular these are the principal agent problem as described by Jensen and Meckling (1976), and incentive system design theories. The analysis is based on the economic model suggested by Baker, Gibbons and Murphy (1994). This model suggests a framework of the principal and agent behaviour in presence of contracts based on implicit and explicit contracts. To quantify my results I use a mathematical analysis based on input variable estimation and multiple regression analysis. I find that employees changed their behaviour after the introduction of the analysed incentive system in a predictive way. I could not however establish whether the goals the employer set out to achieve by this incentive system were met. I conclude that employees are responsive to the incentives, however more research needs to be done using multi-activity model specification to quantify the effect of this incentive system on employee behaviour more precisely.
Klíčová slova: piece-rates; employee incentives; principal-agent problem
Název práce: Analýza vlivu motivačního odměňování zaměstnanců
Autor(ka) práce: Hart, Ludvík
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalíšková, Klára
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V mé diplomové práci si kladu za cíl analýzu systému motivačního odměňování zaměstnanců kamenných prodejen jedné české společnosti zabývající se primárně internetovým obchodem se zbožím. Analýza je zde prováděna primárně v kontextu problému pána a správce v pojetí, jak ho představují Jensen a Meckling (1976) a s přihlédnutím k teoriím zaměstnaneckých pobídek. Analýza se zakládá na teoretickém modelu zkoumajícím chování pána a správce s použitím pobídek zaměstnanců s použitím implicitních a explicitních kontraktů představeným Bakerem Gibbonsem a Murphym (1994). Analyzuji zde konkrétní způsob implementace pobídek zaměstnanců za použití matematické analýzy způsobem odhadování vstupních proměnných modelu a za použití vícenásobné regresní analýzy. Docházím k závěru, že zaměstnanci reagují na platové pobídky očekávaným způsobem. Nebyl jsem však schopen zhodnotit reakci zaměstnanců v kontextu cílů zaměstnavatele, kterých představením tohoto systému pobídek chtěl dosáhnout. Mé zjištění je, že zaměstnanci reagují změnou chování na změnu v systému pobídek, ovšem pro přesnější kvantifikaci těchto reakcí je nutná analýza založená na teoretickém modelu se specifikací zahrnující více pobízených aktivit.
Klíčová slova: Motivační složka mzdy; pobídky zaměstnanců; problém pána a správce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2019
Datum podání práce: 16. 8. 2019
Datum obhajoby: 6. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69490/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: