Analýza ekonomických dopadů dětské práce na Keňu a Vietnam

Autor práce: Hromadníková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci: Pavlíček, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza ekonomických dopadů dětské práce na Keňu a Vietnam
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je analýza příčin a socio-ekonomických důsledků dětské práce. V diplomové práci je zmapován trh dětské práce nejprve v Africe a ve Východní Asii, jež patří mezi regiony s nejvyšším počtem dětských pracovníků na světě, a dále je provedena podrobná analýza problematiky dětské práce v Keni a ve Vietnamu. Je popsána teorie bludného kruhu chudoby, kdy nedostatek kapitálu a nízký příjem způsobený neproduktivitou obyvatelstva vedou k chudobě. Právě chudoba je považována za jednu z hlavních příčin dětské práce společně s nedostupným vzděláním a nedostatky v právním systému dané země. Dále jsou analyzovány socio-ekonomické dopady dětské práce na hospodářský rozvoj obou zemí, jak z mikroekonomického, tak z makroekonomického hlediska. Diplomová práce nabízí možná řešení problému dětské práce a hodnotí, zda je při současném vývoji realistické dětskou práci do roku 2025 plně eliminovat, tak jak je v rámci programu OSN Sustainable Development Goals ustanoveno.
Klíčová slova: dětská práce; hospodářský růst; bludný kruh chudoby; analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza ekonomických dopadů dětské práce na Keňu a Vietnam
Překlad názvu: The analysis of economic impact of child labour on Kenya and Vietnam
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this work is the analysis of causes and socio-economic impact of child labour. Firstly, the master’s thesis maps child labour market in Africa and East Asia, the regions with the highest number of working children in the world. Secondly, the thesis analyses the child labour problem in Kenya and Vietnam. Furthermore, the theory of vicious cycle of poverty is explained. According to the vicious cycle of poverty, the lack of capital together with the low income caused by unproductive population result in poverty. It is the poverty combined with the lack of education and imperfections in legal system that are considered as the main causes of child labour. The thesis analyses the socio-economic impact of child labour on the economic growth of both countries from microeconomic and macroeconomic point of view. Furthermore, recommendations for solving the child labour problem are made. Lastly, the thesis evaluates if the goal set by United Nations’ Sustainable Development Goals Programme to end child labour by 2025 is realistic.
Klíčová slova: child labour; economic growth; analysis; vicious circle of poverty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 11. 2018
Datum podání práce: 19. 8. 2019
Datum obhajoby: 25.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce67854_xhrok11.pdf [2,62 MB]
Oponentura63942_xpavt11.pdf [1,00 MB]
Hodnocení vedoucího67854_kotynkov.pdf [557,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67854/podrobnosti