Vliv chudoby na míru kriminality v České republice v letech 2006 - 2017

Autor práce: Kopecký, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci: Rotschedl, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv chudoby na míru kriminality v České republice v letech 2006 - 2017
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je prokázat vliv chudoby na kriminalitu v České republice. Zkoumání je uskutečněno v rámci krajů mimo hlavního města Prahy. Nejprve je provedena metoda srovnání, následně jsou pomocí metody nejmenších čtverců odhadnuty vlivy působící na kriminalitu. Prostřednictvím zmíněných metod je zjištěn pozitivní vliv relativní i subjektivní chudoby na kriminalitu. Následně jsou zkoumány ekonomické faktory jako mzdy, nezaměstnanost a dále demografické faktory jako věk, vzdělání, rozvody nebo hustota zalidnění. Nejsilnější vlivy jsou nalezeny u počtu rozvodů, pravděpodobnosti dopadení a nezaměstnanosti, kde růst nezaměstnanosti a rozvodů zvyšuje kriminalitu. V případě růstu pravděpodobnosti dopadení kriminalita klesá. Dále je při zkoumání rozdělena kriminalita na majetkovou a násilnou, ale výsledné vlivy jsou velmi podobné jako u celkové kriminality.
Klíčová slova: kriminalita; relativní chudoba; subjektivní chudoba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv chudoby na míru kriminality v České republice v letech 2006 - 2017
Překlad názvu: The Impact of Poverty on Criminality in the Czech Republic in 2006-2017
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main purpose of the thesis is to prove the impact of poverty on criminality in the Czech Republic. The research is taken within the regions except the region of Prague. First a method of comparison is used, followed by estimation of impacts via the method of last squares. By means of the methods a positive impact on the rate of criminality is discovered. By next economic factors are examined such as wage, unemployment, then demographic factors such as age, education, divorces or density of population. As the strongest impact become evident the amount of divorces, the probability of being caught and unemployment, an increase in unemployment and in the amount of divorces increases criminality. In case that the probability of being caught rises, criminality decreases. During the research criminality is divided into property crime and violent crime, but the resulting impact are resembling.
Klíčová slova: criminality; subjective poverty; relative poverty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 11. 2018
Datum podání práce: 19. 8. 2019
Datum obhajoby: 23.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce67853_xkopd14.pdf [1,92 MB]
Oponentura63896_xrotj900.pdf [305,58 kB]
Hodnocení vedoucího67853_kotynkov.pdf [673,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67853/podrobnosti