Daňový odpočet výdajů souvisejících s výzkumem a vývojem

Autor práce: Vyšata, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Francírek, František
Osoba oponující práci: Finardi, Savina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daňový odpočet výdajů souvisejících s výzkumem a vývojem
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Daňový odpočet na podporu výzkumu a vývoje představuje velice důležitou formu podpory podnikání. Pomáhá nejen podnikatelům a firmám při vynakládání prostředků s nejistým výsledkem výzkumu a vývoje, ale také podporuje konkurence schopnost českých firem a tím také pomáhá celé české ekonomice. Atraktivní možnost snížení daně však přináší také svá úskalí správného uplatnění odpočtu nebo naopak přehnanou horlivost berních úředníků neuznat poplatníkovi daně prováděnou činnost jako položku snižující základ daně. Diplomová práce analyzuje problémy při uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj především pomocí rozsudků Nejvyššího správního soudu a na základě těchto poznatků se snaží poskytnout nezbytné informace ohledně problémových oblastí při uplatnění odečitatelné položky ze základu daně z titulu výzkum a vývoje. Cílem práce je následně poskytnout každému subjektu, který se s prací setká, komplexní a na sebe navazující postupy k zjištění, zdali se v jeho případě jedná o činnosti představující činnost výzkumu a vývoje a následně poskytnout přehled informací pro snížení rizika chybného postupu při jeho uplatnění. Stejně tak informace dají přehled pro poplatníky, kteří provádějí činností mající charakteristiku výzkumu a vývoj, ale doposud svůj daňový základ nesnížili.
Klíčová slova: daňová úleva; odpočet na výzkum a vývoj; judikatura NSS; nepřímá podpora podnikání; daň z příjmů právnických osob

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daňový odpočet výdajů souvisejících s výzkumem a vývojem
Překlad názvu: Tax deduction for research and development
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Tax deduction for research and development represents an important method of business support. It not only helps entrepreneurs and companies to spend funds with uncertain results of research and development, but also supports the competitiveness of Czech companies and thus also helps the entire Czech economy. However attractive this tax deduction may be, it also brings some pitfalls. May it be incorrect application of the deduction or, on the contrary, excessive eagerness of tax officers not to recognize the taxpayers business activity as one fit for deduction. This thesis analyzes problems in applying tax deduction for research and development mainly by Supreme Administrative Court judgments. Based on this knowledge it aims to provide necessary information on critical areas when applying research and development deductible item from the tax base. The goal of this thesis is then to provide each subject who may encounter this paper a comprehensive and interrelated overview of procedures usable in order to determine whether its activities indeed are research and development and subsequently to provide directions of how to reduce application risks. Similarly, the thesis will give an overview to taxpayers who already are carrying out activities with research and development characteristics but have not yet reduced their tax base.
Klíčová slova: tax alleviation; Czech SAC case law; indirect business support; corporate income tax; tax deduction for R&D

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 7. 2017
Datum podání práce: 19. 8. 2019
Datum obhajoby: 25.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce62634_xvysd01.pdf [673,94 kB]
Oponentura64168_xfins00.pdf [147,87 kB]
Hodnocení vedoucího62634_francirf.pdf [148,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62634/podrobnosti