Průběh hospodářského cyklu a jeho vliv na příjmy vybraných fotbalových klubů v Evropě v období 2006 - 2016

Autor práce: Mareš, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci: Pekárek, Štěpán

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Průběh hospodářského cyklu a jeho vliv na příjmy vybraných fotbalových klubů v Evropě v období 2006 - 2016
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vztahem hospodářského cyklu ve vybraných evropských zemích a příjmy profesionálních fotbalových klubů v období 2006-2016. Cílem práce je zjistit, zdali jsou jednotlivé kluby při dnešní globální popularitě fotbalu jako takového nuceny pracovat i s výkyvy v národním hospodářství. Vzhledem k vybranému období bylo možné sledovat výkyvy hospodářského cyklu ve všech sledovaných zemích a prostřednictvím analýzy a komparace postavit do jednotného rámce. V teoretické části se práce zabývá definicí firmy, specifikami sportovních firem, dále porovnává severoamerický a evropský sportovní model a popisuje jednotlivé složky příjmů jednotlivých klubů, tak aby odpovídaly praktické části. Dále je rozebrán hospodářský cyklus, jeho příčiny a indikátory.V praktické části práce je proveden výběr jednotlivých zemí a pohled na evropskou ekonomiku v daném období. V další části jsou pak vybírány kluby, které jsou následně charakterizovány na příjmové straně svých rozpočtů. Poté následuje popis hospodářského cyklu jednotlivých zemích a následná analýza, která je podpořena korelačním koeficientem. Využívanými metodami jsou především pozorování, analýza, komparace a korelační analýza.
Klíčová slova: hospodářský cyklus; sportovní firma; příjmy fotbalových klubů; fotbal

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Průběh hospodářského cyklu a jeho vliv na příjmy vybraných fotbalových klubů v Evropě v období 2006 - 2016
Překlad názvu: The course of the business cycle and its effect on the revenue of selected football clubs in Europe 2006-2016
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the relationship of the business cycle in selected European countries and the income of professional football clubs in the period 2006-2016. The target of the thesis is to find whether individual clubs are forced to work with fluctuations in the national economy in today's global popularity of football as such. Given the period selected, it was possible to monitor the fluctuations in the business cycle in all countries under review and to put them into a single framework through analysis and comparison.In the theoretical part the work deals with the definition of the company, the specifics of sports companies, then compares the North American and European sports model and describes the individual components of the income of each club, so that they correspond to the practical part. Furthermore, the business cycle, its causes and indicators are analyzed.In the practical part of the thesis there is a selection of individual countries and a view of the European economy in the given period. In the next section are then selected clubs, which are subsequently characterized on the revenue side of their budgets. This is followed by a description of the business cycle of each country and a subsequent analysis supported by a correlation analysis. The methods used are mainly observation, analysis, comparison and correlation analysis.
Klíčová slova: business cycle; sport company; football clubs revenues; football

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2017
Datum podání práce: 19. 8. 2019
Datum obhajoby: 23.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce62300_xmard42.pdf [2,30 MB]
Oponentura64073_xpeks00.pdf [424,81 kB]
Hodnocení vedoucího62300_sevcik.pdf [657,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62300/podrobnosti