Průběh hospodářského cyklu a jeho vliv na příjmy vybraných fotbalových klubů v Evropě v období 2006 - 2016

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Průběh hospodářského cyklu a jeho vliv na příjmy vybraných fotbalových klubů v Evropě v období 2006 - 2016
Autor práce:
Mareš, Daniel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci:
Pekárek, Štěpán
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vztahem hospodářského cyklu ve vybraných evropských zemích a příjmy profesionálních fotbalových klubů v období 2006-2016. Cílem práce je zjistit, zdali jsou jednotlivé kluby při dnešní globální popularitě fotbalu jako takového nuceny pracovat i s výkyvy v národním hospodářství. Vzhledem k vybranému období bylo možné sledovat výkyvy hospodářského cyklu ve všech sledovaných zemích a prostřednictvím analýzy a komparace postavit do jednotného rámce. V teoretické části se práce zabývá definicí firmy, specifikami sportovních firem, dále porovnává severoamerický a evropský sportovní model a popisuje jednotlivé složky příjmů jednotlivých klubů, tak aby odpovídaly praktické části. Dále je rozebrán hospodářský cyklus, jeho příčiny a indikátory.V praktické části práce je proveden výběr jednotlivých zemí a pohled na evropskou ekonomiku v daném období. V další části jsou pak vybírány kluby, které jsou následně charakterizovány na příjmové straně svých rozpočtů. Poté následuje popis hospodářského cyklu jednotlivých zemích a následná analýza, která je podpořena korelačním koeficientem. Využívanými metodami jsou především pozorování, analýza, komparace a korelační analýza.
Klíčová slova:
hospodářský cyklus; sportovní firma; příjmy fotbalových klubů; fotbal

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 5. 2017
Datum podání práce:
19. 8. 2019
Datum obhajoby:
23.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62300_xmard42.pdf [2,30 MB]
Oponentura:
64073_xpeks00.pdf [424,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
62300_sevcik.pdf [657,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62300/podrobnosti