Srovnání vlivu rodinné politiky na natalitu v ČR a ve Švédsku v letech 1993 - 2018

Autor práce: Dvořák, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci: Zubíková, Adéla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání vlivu rodinné politiky na natalitu v ČR a ve Švédsku v letech 1993 - 2018
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce analyzuje vztah mezi natalitou a nastavením rodinné politiky. V práci jsou komparovány český a švédský systém rodinné politiky. Hlavním cílem bylo prokázat použitím regresního modelu pozitivní korelaci mezi finančními i nefinančními nástroji rodinné politiky (rodičovský příspěvek, přídavky na děti, porodné, počet předškolních zařízení apod.) a natalitou v ČR a ve Švédsku. Dále pomocí dotazníkového šetření identifikovat ty nástroje, které jsou důležité pro lidi při rozhodování o pořízení dítěte. Zkoumané období bylo v rozmezí let 1993 a 2018. Při výzkumu této problematiky bylo použito několik výzkumných metod jako jsou komparace na základě reprezentativních ukazatelů, regresní analýza a dotazníkové šetření. Regresní model byl sestaven a odhadnu pomocí metody nejmenších čtverců pro oba státy odděleně. Na základě výsledků této práce je možné lépe odhadnout, kam efektivně alokovat prostředky v rámci rodinné politiky. Jako klíčové pro míru plodnosti vycházejí v této práci rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství a opatření umožňující sladění rodinného a pracovního života.
Klíčová slova: Porodnost; Plodnost; Rodinná politika; Sociální politika; ČR; Švédsko; Regresní model; Dávky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání vlivu rodinné politiky na natalitu v ČR a ve Švédsku v letech 1993 - 2018
Překlad názvu: Comparison of impact of family policies on natality in Czech Republic and Sweden in years 1993-2018
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis is analyzing relationship between natality and setting of family policies. In this paper are compared Czech and Swedish system of family policy. Main goal was to reveal positive correlation between financial benefits and benefits in kind (parental leave benefits, child allowances, child care) and natality in Czech Republic and Sweden. Further goal was, using questionaire research, to examine politics, that are important for decision making about having children. Examined time range was between years 1993 and 2018. I used methods like comparation based on main variables, regression analysis and questionaire. Regression model was set up based on least squares method for both countries separately. Based on results of this we can say, where should government allocate money in order to make family policy most effective. As key variables for fertility rate levels seems to be parental leave benefits and politics helping to coordinate private and work life.
Klíčová slova: Fertility; Family policy; Social policy; Natality; Czech Republic; Sweden; Allowances; Regression model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2018
Datum podání práce: 20. 8. 2019
Datum obhajoby: 26.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce67801_xdvoj74.pdf [2,19 MB]
Oponentura63899_xzuba00.pdf [288,42 kB]
Hodnocení vedoucího67801_xszal03.pdf [406,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67801/podrobnosti