Nizozemský trh s elektrickými horkovzdušnýmu ventilátory: mapování rozhodovacího procesu spotřebitelů

Název práce: The Dutch Electric Fan Heater Market: Mapping the Consumer Decision Making Process
Autor(ka) práce: Vreede, Kirsten Daniëlle
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study has been conducted for a manufacturer of electronically heated fan convectors. The goal was to map the consumer decision-making process of Dutch homeowners when purchasing home appliances and apply the results to the marketing strategy for this manufacturer, entering the Dutch B2C market. To reach this goal, a qualitative method has been applied through conducting in-depth semi structured interviews with Dutch homeowners. Based on the results, a loop-shaped model has been created that outlines the different stages in the decision-making process and stresses the fact that not all consumers pass all stages prior to each purchase. After having outlined the model, analysis and conclusion, the author proposed the manufacturer to reserve budget for in-store advertisement and strategic product placement – mostly online, but also in physical stores; to reserve budget for Search Engine Optimisation; and to come up with a new brand and invest heavily in brand promotion, or to sell the products under a different, already established, brand.
Klíčová slova: Ventilation fan; HVAC; Marketing strategy; B2C; Branding; Brand loyalty; Consumer decision-making journey
Název práce: Nizozemský trh s elektrickými horkovzdušnýmu ventilátory: mapování rozhodovacího procesu spotřebitelů
Autor(ka) práce: Vreede, Kirsten Daniëlle
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce byla vypracována pro výrobce elektrických tepelných ventilátorů. Cílem bylo zmapovat rozhodovací proces nizozemských majitelů domů při nákupu domácích spotřebičů a aplikovat výsledky na marketingovou strategii tohoto výrobce, který vstupuje na nizozemský B2C trh. K dosažení tohoto cíle byla použita kvalitativní metoda prostřednictvím hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s nizozemskými majiteli domů. Na základě výsledků byl vytvořen smyčkový model, který znázorňuje různé fáze rozhodovacího procesu a zdůrazňuje skutečnost, že ne všichni spotřebitelé projdou všemi fázemi před každým nákupem. Po popsání modelu, analýzy a závěru, autor navrhl výrobci vytvoření rozpočtu na reklamu v místě prodeje a strategické umístění produktu – většinou online, ale také ve fyzických obchodech; vytvoření rozpočtu na optimalizaci ve vyhledávačích; a přijít s novou značkou a investovat značné prostředky do propagace značky nebo prodávat produkty pod jinou, již zavedenou značkou.
Klíčová slova: B2C; Obchodní značka; Věrnost značce; Rozhodovací proces spotřebitele; Tepelný ventilátor; HVAC; Marketingová strategie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 4. 2018
Datum podání práce: 20. 8. 2019
Datum obhajoby: 2. 10. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65832/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: