Národohospodářské dopady nákladů a výnosů soudních sporů v České republice v letech 1993 - 2017

Autor práce: Střeleček, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci: Maule, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Národohospodářské dopady nákladů a výnosů soudních sporů v České republice v letech 1993 - 2017
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá institucionálními a procesními otázkami (civilních) soudních sporů a dále jejich náklady a výnosy z makroekonomického pohledu v kontextu národního hospodářství. Je zkoumána hypotéza, že efektivnější (méně nákladné a více výnosné) řešení soudních sporů má pozitivní dopad na národní hospodářství, a to pomocí systému dílčích otázek s využitím vztahové analýzy. Nebylo vyvráceno z teorie veřejné volby, že produktivita soudců je v zásadě konstantní (nemají totiž incentivy ke změně). Advokátní koncipienti jsou pak těmi, kdo pružně reagují při hospodářském cyklu (poklesu) vstupem do profese. Ukazuje se, že počet zahájených soudních sporů v souladu s Law and Development pozitivně koreluje s úrovní ekonomiky. Počet zahájených sporů působí současně proticyklicky. Byly rozlišeny veřejné (výdaje na platy soudců) a soukromé (soudní poplatky) náklady soudních sporů a byly rozlišeny výnosy soukromé (přiznaná částka) a společenské (jako proxy proměnná byl použit Rule of Law Index České republiky) soudních sporů. Soudní poplatky regulují počet nápadu a působí proticyklicky. Též se potvrdilo, že společenské výnosy soudních sporů rostou s růstem úrovně HDP.
Klíčová slova: law and development; law and economics; národohospodářské dopady soudních sporů; náklady obětované příležitosti; justiční systém; soudy; náklady a výnosy soudních sporů; efektivita řešení soudních sporů; hospodářský růst; hospodářský cyklus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Národohospodářské dopady nákladů a výnosů soudních sporů v České republice v letech 1993 - 2017
Překlad názvu: Impact of costs and benefits of litigation on the national economy of the Czech Republic between the years 1993 and 2017
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with institutional and procedural question of (civil) litigations and their costs and benefits from macroeconomic point of view in the context of economy. A hypothesis that more efficient (less costly and more beneficial) solution of court disputes have positive impact on economy is investigated. A system of partial questions is used with employment of analysis of relations. It was not rejected from the Theory of Public Choice that the productivity of judges is in general constant (they have no incentives to change it). Trainees of Attorney are those who can flexibly react in business cycle (downturn) by entering into profession. It has been shown that the number of initiated court disputes positively correlate with the level of economy which is in line with Law and Development. Number of initiated disputes also functions counter-cyclically. Public (judges’ salary) and private (court fees) costs of litigations and private (adjudicated sum of money) and societal (as proxy was used Rule of Law Index of the Czech Republic) benefits of litigations were distinguished. The court fee regulates the number of initiated cases and functions counter-cyclically. It was also confirmed that the societal benefits of litigation rise with rise of the level of GDP.
Klíčová slova: law and economics; law and development; economic impact of litigation; opportunity costs; justice system; courts; costs and benefits of litigation; efficiency of litigation; economic development; business cycle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2018
Datum podání práce: 20. 8. 2019
Datum obhajoby: 24.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce55716_xstrt19.pdf [3,43 MB]
Oponentura63947_maup00.pdf [134,39 kB]
Hodnocení vedoucího55716_sevcik.pdf [663,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55716/podrobnosti