Udržitelnost v námořní a intermodální přepravě: management zpětných toků použitých balení

Autor práce: Izmailova, Ksenia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kolář, Petr
Osoba oponující práci: Hayová, Hanna

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Udržitelnost v námořní a intermodální přepravě: management zpětných toků použitých balení
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou zpětných toků použitých balení v rámci námořní a intermodální přepravy. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy zelené a reversní logistiky, cirkulární ekonomiky a intermodální přepravy. Dále je pojednáno o metodách procesního managementu, konkrétně o nástroji procesních map. Praktická část je zaměřena na uplatnění veškerých vyjmenovaných nástrojů na konkrétním příkladu vracení lahví Corona. Zmapování procesu vrácení a jeho kritické zhodnocení poskytuje detailní přehled logistického uspořádání organizace zpětných toků. V závěru jsou předložena možná řešení úzkých hrdel procesu a jsou vyjmenovány návrhy na zlepšení.
Klíčová slova: Námořní přeprava; udržitelnost; cirkulární ekonomika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Udržitelnost v námořní a intermodální přepravě: management zpětných toků použitých balení
Překlad názvu: Sustainability in Maritime Logistics: Return Flow Management of Used Packaging
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the return flow of used packaging through various intermodal transport mediums. The theoretical section explores the concepts of green and reverse logistics, the circular economy and intermodal transport. Following this, the methods of process management with a specific focus on the process map tool are included. The practical section uses Corona bottles as a case study to analyse these methodological tools in practice. The mapping of the return process followed by its critical evaluation provides a detailed overview of the logistics challenges of the return flow process. The thesis concludes with some solutions to the bottlenecks in the process and some proposals for improvement are discussed.
Klíčová slova: Maritime transportation; sustainability; circular economy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2018
Datum podání práce: 22. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68123_xizmk00.pdf [1,70 MB]
Oponentura63830_Hayová.pdf [38,04 kB]
Hodnocení vedoucího68123_xkolp25.pdf [55,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68123/podrobnosti