Optimalizácia dostupnosti zásob na sklade

Autor práce: Švončinárová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Osoba oponující práci: Kmoch, Daniel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizácia dostupnosti zásob na sklade
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť systém a opatrenia, ktoré vo vybranej spoločnosti XYZ.cz a.s. povedie k vyššej dostupnosti zásob na sklade s predpokladom minimálnych nákladov, a to na základe analýzy súčasného stavu vo vybranej spoločnosti. V teoretickej časti je popísaná podstata elektronického obchodovania, teórie zásob, plánovania dopytu, nákupného procesu a napokon sú popísané analýzy diferenciácie zásob a systémy riadenia zásob. Druhá, praktická časť, sa najskôr venuje analýze plánovania dopytu s využitím metód kĺzavého priemeru a exponenciálneho vyrovnania, ktoré sú vzájomne porovnané. Ďalej sa práca venuje analýze nákupného procesu a návrhom na zmeny v týchto procesoch. Napokon práca popisuje a navrhuje nový systém riadenia zásob. Ten obsahuje diferenciáciu skladovaných položiek pomocou analýz ABC a XYZ a napokon aplikáciu vybraného systému doplňovania zásob.
Klíčová slova: elektronické obchodovanie; riadenia zásob; nákup; plýnovanie dopytu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizácia dostupnosti zásob na sklade
Překlad názvu: Optimization of inventory availability
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The goal of this Master‘s Thesis is to suggest a new system and actions that will lead to a higher availability of warehouse inventory in company XYZ.cz a.s. with an assumption of minimal costs, based on analysis of the current situation in the selected company. The theoretical part describes the fundamentals of e-commerce, inventory theory, demand planning, purchasing process. The next step consists of the analysis of inventory differentiation and inventory management systems. The second part of this paper deals with the analysis of demand planning using moving average and exponential smoothing methods which are compared with each other. Furthermore, the work is devoted to the analysis of the purchasing process and proposals for changes in these processes. Finally, the thesis describes and proposes a new inventory management system. This part includes differentiation of inventory using ABC and XYZ analyzes and the application of selected inventory replenishment system.
Klíčová slova: e-commerce; inventory management; purchasing; demand planning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2019
Datum podání práce: 24. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69349_svok06.pdf [1,29 MB]
Oponentura63955_Kmoch.pdf [215,36 kB]
Hodnocení vedoucího69349_jirsakp.pdf [388,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69349/podrobnosti