Kritická analýza funkčnosti strategického plánu obce Postřekov a návrh jeho dílčí aktualizace

Autor práce: Knížek, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čáp, Vilém
Osoba oponující práci: Lukavec, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kritická analýza funkčnosti strategického plánu obce Postřekov a návrh jeho dílčí aktualizace
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou strategického plánování a s tím souvisejícím regionálním rozvojem. Zmíněné oblasti jsou blíže rozvedeny v teoretické části. Praktická část se zabývá strategickým plánem obce Postřekov. Práce obsahuje jeho kritické zhodnocení a návrh jeho dílčí aktualizace, která vychází z analýzy východisek a rozvojových předpokladů, ze statistických dat a dotazníkového šetření, jenž bylo za účelem této aktualizace realizováno. Součástí praktické části je také socioekonomická analýza obce, na níž navazuje SWOT analýza rozvojových předpokladů. V závěru je navržena nová strategická vize ve znění: „Postřekov 2030: Tradiční chodská ves ve 21. století“. Na strategickou vizi jsou navázány celkem 3 základní prioritní osy – 1) Kvalita života, životního prostředí a vzdělávání, 2) Infrastruktura a služby, 3) Kultura sport a turistický ruch. V rámci těchto 3 prioritních os jsou dále pro každou zvlášť vytyčeny tři strategické cíle, z nichž vyplývají konkrétní úkoly. Na tuto část pak navazují návrhy celkem 5 priorit – projektů, které jsou obsaženy v tzv. projektových kartách. Navržená dílčí aktualizace strategického plánu má za cíl přispět k systematickému rozvoji obce Postřekov. Vzhledem k tomu, že byly zahrnuty názory širšího názorového spektra občanů a vedení obce, aktualizace lépe reflektuje jejich potřeby než současná verze dokumentu.
Klíčová slova: Rozvoj obce; Strategické plánování; Strategický plán; Socioekonomická analýza; SWOT analýzy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kritická analýza funkčnosti strategického plánu obce Postřekov a návrh jeho dílčí aktualizace
Překlad názvu: Critical analysis of functionality of the strategic plan of the village Postřekov and proposal of its partial updating.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this bachelor’s thesis is strategic planning and related regional development. The detailed description of these two areas are contained in the theoretical part. The practical part concerns the Strategic Plan of the village Postřekov. The work includes its critical evaluation and proposal of its partial update, which proceed from analysis of development assumptions, from statistical data and questionnaire survey, which was carried out for the purpose of this update. The practical part also includes a socio-economic analysis of the municipality, followed by a SWOT analysis. In conclusion, I recommend a new strategic vision: “Postřekov 2030: Traditional village of the region Chodsko in the 21st century.” The strategic vision is linked to 3 main priority axes - 1) Quality of life, environment and education, 2) Infrastructure and services, 3) Culture, sport and tourism. For each of these three axes, there are three strategic objectives. This part is followed by proposals for a total of 5 priorities – projects, which are contained in the so-called project cards. The proposed partial update of the Strategic Plan aims to contribute to the systematic development of the municipality of Postřekov. Because this update included the views and needs of a wider range of citizens and community management, updated version meets the requirements better than the current version of the document.
Klíčová slova: Strategic development; SWOT analysis; Socio-ekonomic analysis; Strategic development plan; Municipaly development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2019
Datum podání práce: 26. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69614_knij00.pdf [1,39 MB]
Oponentura63958_xlukm902.pdf [279,19 kB]
Hodnocení vedoucího69614_xcapv00.pdf [386,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69614/podrobnosti