Komparativní analýza vývoje ekonomické diferenciace krajů v České republice v letech 2000-2017

Autor práce: Papřok, Radim
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Osoba oponující práci: Feurich, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparativní analýza vývoje ekonomické diferenciace krajů v České republice v letech 2000-2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá komparativní analýzou vývoje ekonomické diferenciace krajů v České republice v letech 2000-2017.Základním stavebním pilířem je analýza hrubého domácího produktu na 1 obyvatele v jednotlivých krajích České republiky, ve které jsou hodnoceny sociálně-ekonomické vlivy na jeho růst nebo pokles. Kraje jsou rozděleny do pěti skupin podle kategorizace jejich konkurenceschopnosti zveřejněné ve Strategii regionálního rozvoje pro období 2014 – 2020.Teoretická část se věnuje metodologii práce, vymezení základních pojmů, poznatků souvisejících s hrubým domácím produktem, vývojem teoretických přístupů k problematice hrubého domácího produktu, popisem disparit, regionální politikou, vymezením ekonomických teorií.Praktická část je zaměřena na socioekonomickou charakteristiku jednotlivých zkoumaných skupin krajů v České republice, hodnocení vývoje hrubého domácího produktu v podobě tabulek a grafů v závislosti na hospodářských změnách.
Klíčová slova: ekonomická diferenciace krajů; regionální disparity; regionální rozvoj; ekonomická komparace; ukazatel HDP; region; vývoj HDP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparativní analýza vývoje ekonomické diferenciace krajů v České republice v letech 2000-2017
Překlad názvu: Comparative analysis of the region economic differentiation development in the Czech Republic within the years 2000-2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the comparative analysis of the economic regions differentiation development in the Czech Republic within the years 2000-2017.The thesis is based on the analysis of the gross domestic product per one inhabitant in individual regions of the Czech Republic. Social-economic effects on its growth and recession are evaluated here. The regions are divided into five groups according to their competitiveness published in the Strategy of Regional Development within the period 2014-2020.The theoretical part is focused on work methodology, defining basic terms, knowledge related to gross domestic product, development of theoretical approaches towards gross domestic product problem, description of disparity, regional policy and specification of economic theories. The practical part presents the socio-economic characteristic of individual researched groups of the Czech Republic groups, assessment of the gross domestic product development in the form of tables and graphs related to economic changes.
Klíčová slova: economic differentiation of regions; region; regional development; economic comparison; Gross Domestic Product index; GDP development; regional disparity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2019
Datum podání práce: 27. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68691_papr01.pdf [1,83 MB]
Oponentura64022_xfeum00.pdf [845,85 kB]
Hodnocení vedoucího68691_pelucham.pdf [671,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68691/podrobnosti