Analýza stavu reformy veřejné správy v ČR se zaměřením na jednokolejnost veřejné správy

Název práce: Analýza stavu reformy veřejné správy v ČR se zaměřením na jednokolejnost veřejné správy
Autor(ka) práce: Novopacká, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mitwallyová, Helena
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou v České republice uplatňovaného sloučeného modelu výkonu veřejné správy a analýzou stavu reformy veřejné správy, která v zemi probíhá od roku 1989. Územní samosprávné celky vykonávají vedle samostatné působnosti také úkoly státní správy, které na ně stát přenesl. V současnosti je ovšem velmi diskutovaným problémem fakt, že za tento výkon nejsou obce a kraje dostatečně finančně kompenzovány. Zároveň často dochází k opětovnému převedení působnosti pod centrální správu, a tedy k výrazným zásahům do uplatňovaného modelu výkonu veřejné správy. Diplomová práce si proto klade za cíl tyto problémy posoudit a prostřednictvím literární rešerše, analýzy vybraných studií a dat získaných v rámci dotazníkového šetření představuje eventuální řešení, která by je pomohla vyřešit. Sloučený model je v současných podmínkách shledáván jako stále vhodný systém výkonu veřejné správy a práce proto nepovažuje centralizační zásahy do agend vykonávaných v přenesené působnosti za adekvátní.
Klíčová slova: reforma veřejné správy; transformace; sloučený model; územní samospráva; přenesená působnost; benchamrking
Název práce: Analysis of public administration reform in the Czech Republic focusing on the Central European model of public administration
Autor(ka) práce: Novopacká, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mitwallyová, Helena
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of Central European system of public administration applied in the Czech Republic and analyzes the state of public administration reform that has been carrying out here since 1989. Apart from the autonomous powers, territorial self-governing units also exercise delegated powers from the state. The current problem is that municipalities and regions are not adequately compensated for this obligation. Moreover, responsibilities are often reassigned back to the central administration leading to significant interventions in the applied model of public administration. Therefore, the thesis aims to assess these problems and, through literary research, analysis of selected studies and data obtained in the questionnaire survey, presents possible solutions that would help to solve these problems. In the current conditions, the Central European model is still accounted to be an appropriate system of public administration and therefore this thesis does not consider the centralization interventions in the agendas carried out by the local governments in the delegated powers to be adequate.
Klíčová slova: transformation; public administration reform; Central European model; local government; delegated powers; benchmarking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2018
Datum podání práce: 26. 8. 2019
Datum obhajoby: 9. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67777/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: