Využití nových technologií při řízení prodejních aktivit - Projekt Pixatori

Autor práce: Brossová, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říha, David
Osoba oponující práci: Tůmová, Anna Angela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití nových technologií při řízení prodejních aktivit - Projekt Pixatori
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se za pomoci metody případové studie zabývá popisem a použitím moderních technologií používajících se při marketingových a prodejních kampaních. Detailněji se pak věnuje popisu technologie smart digital signage s využitím principu gamifikace, která byla umístěna do vybrané maloobchodní prodejny v České republice. Veškerá realizace projektu probíhá ve spolupráci s firmou Pixatori, která nabízí komplexní řešení in-store technologií pro širokou škálu použití. Jako výsledek analýzy byl vytvořen popis konkrétního případu instalace dané technologie, který je doplněn o osobní poznatky autora, které vycházejí z teoretické části diplomové práce, rozhovorů a diskuzí s odborníky na danou problematiku. Hlavním přínosem této práce bude komplexní postihnutí vývoje novodobých in-store technologií a analýza konkrétního fungování a implementace jednoho typu technologie na reálném případu prodejny na českém trhu. Práce cílí na vybudování většího porozumění zkoumané oblasti a identifikování potenciálních cest k rozvoji a implementaci nových technologií v retailu na tuzemském trhu.
Klíčová slova: technologie; inovace; marketing; případová studie; prodej

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití nových technologií při řízení prodejních aktivit - Projekt Pixatori
Překlad názvu: Use of new technologies in terms of driving sales activities – Pixatori Project
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The master thesis is focused on the description and usage of modern technologies which are used in marketing and sales campaigns. It describes the smart digital signage technology with the use of gamification principal in detail on the case of one selected retail store in the Czech Republic. All above mentioned with the use of case study method. All project implementation is carried out in cooperation with Pixatori company, which offers complex technological solutions of in-store technologies for wide range of applications. As a result of the analysis the description and evaluation of the specific case of installation of the technology was created. The case of the installation of technology into the retail store Marama is described, evaluated and enriched with the author’s personal knowledge gained from theoretical part of this thesis and from discussions with experts in the field. The main contribution of this work will be a comprehensive description of the development of modern in-store technologies and the analysis of the specific functioning and implementation of one type of technology on the real case of chosen store on the Czech market. The work aims to build a greater understanding of the problematics and identify potential ways to develop and implement new technologies on the Czech retail market.
Klíčová slova: technology; innovation; sales; marketing; case study

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 12. 2018
Datum podání práce: 27. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68146_xbrod13.pdf [2,81 MB]
Oponentura60735_Tůmová.pdf [990,98 kB]
Hodnocení vedoucího68146_xrihd900.pdf [60,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68146/podrobnosti