Vliv problémů v partnerském vztahu na podnikání a vliv problémů v podnikání na vztah

Název práce: Vliv problémů v partnerském vztahu na podnikání a vliv problémů v podnikání na vztah
Autor(ka) práce: Larionová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této diplomové práci si pomocí kvalitativního výzkumu kladu za cíl prozkoumat vzájemné ovlivňování podnikání a vztahu ať už partnerského či manželského. Konkrétně byl výzkum zaměřen na prozkoumání vztahu mezi příčinou problémů, jejich následky a možnostmi řešení. Účastníky výzkumu byly páry, kde muž je podnikatel nepodnikající s partnerkou/manželkou, stáří firmy podnikatele je do 5 let, podnikatel je ve vztahu s partnerkou/manželkou alespoň 6 měsíců a partneři/manželé nemají vztah na dálku. Na základě provedených hloubkových rozhovorů s 15 páry se potvrdil předpoklad, že problémy v podnikání ovlivňují vztah a problémy ve vztahu ovlivňují podnikání. Z výzkumu především vyplynulo, že mezi hlavní problémové oblasti patří čas, peníze, role, únava a nepochopení. Klíčovým problémem je vzájemné nepochopení partnerů/manželů, protože tvoří základ všech ostatních kategorií.
Klíčová slova: well-being; podnikatelé; vliv podnikání na vztah
Název práce: Influence of problems in partnership on business and influence of problems in business on relationship
Autor(ka) práce: Larionová, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this thesis I am using qualitative research to explore the interaction of business and relationship, whether partner or marital relationship. Specifically, the research focused on exploring the relationship between the cause of the problems, their consequences and the possibilities of solutions. The researchers were couples where a man is an entrepreneur, who does not have a business with his girlfriend/wife. Companies are on the market less than 5 years, the entrepreneur has been in a relationship with his girlfriend/wife for at least 6 months, and the couple do not have a distance relationship. Based on in-depth interviews with 15 pairs, the assumption that the business problems have an influence on the relationship and the relationship problems affect the business has been confirmed. In particular, research has shown that time, money, roles, fatigue and misunderstanding are amongst the main problem areas. The key problem is the mutual misunderstanding of partners / spouses, as the foundations of all other categories.
Klíčová slova: entrepreneurs; well-being; the influence of business on the relationship

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 11. 2018
Datum podání práce: 27. 8. 2019
Datum obhajoby: 13. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67875/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: