Udržitelný rozvoj destinace cestovního ruchu

Autor práce: Hončová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Osoba oponující práci: Kouba, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Udržitelný rozvoj destinace cestovního ruchu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce shrnuje dosavadní poznatky z oblasti cestovního ruchu, udržitelného rozvoje a destinačního managementu, charakterizuje hlavní příčiny a dopady aktuálních trendů cestovního ruchu a ilustruje možnosti řešení na konkrétních příkladech. Podrobně se věnuje fenoménu overtourismu, který znesnadňuje udržitelný rozvoj destinací po celém světě. Praktická část je věnována analýze cestovního ruchu v oblasti Adršpašsko-teplických skal, které se potýkají s problémy souvisejícími s nárazovou poptávkou. Na základě rešerše veřejně dostupných zdrojů a kvalitativní analýzy rozhovorů s aktéry cestovního ruchu jsou identifikovány hlavní nedostatky destinačního managementu. Cílem práce je navržení adekvátních řešení v souladu s principy udržitelného rozvoje, které by ulehčily přetěžované destinaci. Navrhovaná řešení mohou být přínosem i pro jiné destinace, potýkající se s důsledky overtourismu.
Klíčová slova: udržitelný rozvoj; destinační management; cestovní ruch; destinace; turismus; overtourism; demarketing; Adršpašsko-teplické skály

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Udržitelný rozvoj destinace cestovního ruchu
Překlad názvu: Sustainable Development of a Touristic Destination
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis summarizes the current knowledge in the field of tourism, sustainable development and destination management. Furthermore, it characterizes the main causes and impacts of current trends in tourism and illustrates the possible solutions on specific examples. It also aims at the phenomenon of overtourism, which hinders the sustainable development of destinations around the world. The practical part consists of the analysis of tourism in the area of Adršpach-Teplice Rocks, which are facing problems related to excessive and irregular demand. Based on a research of media sources and a qualitative analysis of interviews with tourism stakeholders, the main shortcomings of destination management are identified. The goal of the thesis is to propose adequate solutions in accordance with the principles of sustainable development, which would facilitate the overloaded destination. The proposed solutions will also benefit other destinations facing the effects of overtourism.
Klíčová slova: sustainable development; destination; destination management; tourism; demarketing; Adršpach-Teplice Rocks; destination management organization; overtourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2018
Datum podání práce: 27. 8. 2019
Datum obhajoby: 09.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67825_xhonk07.pdf [2,31 MB]
Oponentura63983_xkouv10.pdf [60,15 kB]
Hodnocení vedoucího67825_xlinm02.pdf [65,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67825/podrobnosti