Motivace k práci a k osobnímu rozvoji u živnostníků

Autor práce: Červenková, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci: Bedrnová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Motivace k práci a k osobnímu rozvoji u živnostníků
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je zjistit hlavní motivy k podnikání u živnostníků a jejich návyky v oblasti osobního rozvoje. Dílčím cílem pak je vytvoření souboru doporučení pro živnostníky v oblasti osobního rozvoje a motivace pro spokojenější a vyrovnanější život. Obsahem práce je zajímavé nahlédnutí do života živnostníků, se zaměřením na jejich osobní rozvoj, zodpovězení otázek ohledně boje se stresem, řízení a plánování času, sebehodnocení, duševní hygieny a podpory podnikání. Pro analýzu motivace byla zvolena kvalitativní metoda, metoda polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Pomocí nich byly zjištěny hlavní motivy k práci u živnostníků, kterými jsou možnost plánovat si a organizovat čas podle sebe, peníze a láska či předchozí zkušenost v oboru. Dále byl sestaven seznam doporučení a rad pro kvalitnější a spokojenější život živnostníků.
Klíčová slova: motivace; osobní rozvoj; podnikání; živnostník

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Motivace k práci a k osobnímu rozvoji u živnostníků
Překlad názvu: Motivation to work and to personal development of self-employed
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the analysis of the main work motivators of self-employed people and their habits in the area of personal development. The next aim is to create a set of recommendations for self-employed entrepreneurs in the area of personal development and motivation for a happier and more balanced life. The content of the work offers an interesting insight into the life of self-employed, focusing on their personal development, answering questions about stress management, time management, planning, self-evaluation, mental hygiene and business support. The qualitative method of semi-structured in-depth interviews was chosen for motivation analysis. The analysis of the motivation showed, that the main motivators for self-employed people are opportunity to plan and organize time by themselves, money and love or previous experience in the field of their business. In addition, a list of recommendations and advice for a better and more satisfied life of the self-employed was compiled.
Klíčová slova: motivation; self development; entrepreneurship; self- employed person

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2018
Datum podání práce: 28. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67751_cera03.pdf [1,60 MB]
Veřejná příloha19256_cera03.pdf [399,60 kB]
Oponentura64072_Bedrnová.pdf [494,36 kB]
Hodnocení vedoucího67751_danielap.pdf [386,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67751/podrobnosti