Analýza rozvoje projektových kanceláří v České republice a na Slovensku

Název práce: Analýza rozvoja projektových kancelárií v Českej republike a na Slovensku
Autor(ka) práce: Rezníček, Róbert
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hrůzová, Helena
Oponenti práce: Paál, Alexander
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu projektových kancelárií v Českej republike a na Slovensku. Teoretická časť práce obsahuje prehľad zrealizovaných zahraničných výskumov identifikujúcich hlavné funkcie a motívy zakladania a transformácie projektových kancelárií spolu s pozitívnymi a negatívnymi dopadmi ich implementácie. Cieľom tejto práce je identifikovať funkcie, hlavné hybné sily, pozitívne a negatívne dopady zakladania projektových kancelárií pôsobiacich v Českej republike a na Slovensku. K tomuto účelu slúžilo dotazníkové šetrenie, ktorého výsledky sú prezentované a diskutované v záverečných častiach práce. Prínosom práce je poskytnutý ucelený prehľad výskumov v oblasti projektových kancelárií v zahraničí a pohľad na aktuálnu situáciu a potenciálny rozvoj projektových kancelárií v Českej a Slovenskej republike.
Klíčová slova: Project Management Office; projektová kancelária; Česká republika; Slovenská republika; výskum; projektové riadenie
Název práce: Analýza rozvoje projektových kanceláří v České republice a na Slovensku
Autor(ka) práce: Rezníček, Róbert
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hrůzová, Helena
Oponenti práce: Paál, Alexander
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu projektových kanceláří v České republice a na Slovensku. Teoretická část práce obsahuje přehled zrealizovaných zahraničních výzkumů identifikujících hlavní funkce a motivy zakládání a transformace projektových kanceláří spolu s pozitivními a negativními dopady jejich implementace. Cílem této práce je identifikovat funkce, hlavní hybné síly, pozitivní a negativní dopady zakládání projektových kanceláří působících v České republice a na Slovensku. K tomuto účelu sloužilo dotazníkové šetření, jehož výsledky jsou prezentovány a diskutovány v závěrečných částech práce. Přínosem práce je poskytnut ucelený přehled výzkumů v oblasti projektových kanceláří v zahraničí a pohled na aktuální situaci a potenciální rozvoj projektových kanceláří v České a Slovenské republice.
Klíčová slova: Project Management Office; projektová kancelář; Česká republika; Slovenská republika; výzkum; projektové řízení
Název práce: Analysis of the Project Management Offices Development in the Czech Republic and Slovakia
Autor(ka) práce: Rezníček, Róbert
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hrůzová, Helena
Oponenti práce: Paál, Alexander
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the analysis of the current state of project management offices in the Czech Republic and Slovakia. The theoretical part of the thesis contains an overview of the foreign research identifying the main functions and motives of the establishment and transformation of project offices together with the positive and negative impacts of their implementation. The aim of this work was to identify the functions, main driving forces, positive and negative impacts of the establishment of project offices operating in the Czech Republic and Slovakia. A questionnaire survey was used for this purpose. The results of this survey are presented and discussed in the final parts of the thesis. The contribution of this diploma thesis is to provide comprehensive overview of researches in the field of project offices operating abroad and overview of the current state and potential development of project offices in the Czech and Slovak Republic.
Klíčová slova: Project Office; Project Management Office; Czech Republic; Slovak Republic; research; project management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2018
Datum podání práce: 11. 12. 2019
Datum obhajoby: 27. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67737/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: