Aktuální stav a potenciál konceptu SMART City v malých a středně velkých statutárních městech České republiky

Autor práce: Staněk, Radim
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Osoba oponující práci: Wokoun, René

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aktuální stav a potenciál konceptu SMART City v malých a středně velkých statutárních městech České republiky
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje aktuálnímu stavu a potenciálu konceptu Smart City v malých a středně velkých českých statutárních městech, která zároveň nejsou městy krajskými. Hlavním cílem práce je identifikovat, v jaké fázi se tato města nacházejí z hlediska adopce a míry implementace uvedeného konceptu. Dílčím cílem je sestavení jejich výhledu do roku 2025 a zjištění, ve kterých dimenzích zmíněného konceptu spatřují tato města největší potenciál pro svůj rozvoj. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska zkoumané problematiky. V praktické části je v návaznosti na splnění vytyčených cílů proveden výzkum formou dotazníkového šetření a řízených rozhovorů. Ze získaných poznatků vyplývá, že v současnosti dominuje adopci Smart City trio Teplice, Mladá Boleslav a Kladno, na čemž by se ani do roku 2025 nemělo nic změnit. Jako prioritní oblast je městy vnímána zejména dimenze smart mobility.
Klíčová slova: urbánní studia; veřejné služby; smart city; chytré město

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aktuální stav a potenciál konceptu SMART City v malých a středně velkých statutárních městech České republiky
Překlad názvu: Current status and potential of the SMART City concept in small and medium-sized statutory cities of the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis describes the current status and potential of the Smart City concept in small and medium-sized czech statutory cities, which are not simultaneously region seats. The main aim of the thesis is to identify the phase of these cities in terms of adoption and implementation of the concept. A sub-aim is to describe their outlook for 2025 and to ascertain in which dimensions of the concept the cities see the greatest potential for their development. The first part of the thesis is focused on the theoretical background of the issue. In the practical part, the research is carried out via a questionnaire survey and guided interviews. Based on findings, the top 3 cities are currently Teplice, Mladá Boleslav and Kladno, which should not change untitl 2025. In particular, the smart mobility is perceived by cities as a priority area.
Klíčová slova: smart city; urban studies; public services

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2018
Datum podání práce: 27. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65694_star03.pdf [3,44 MB]
Oponentura64025_wokoun.pdf [170,37 kB]
Hodnocení vedoucího65694_pelucham.pdf [669,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65694/podrobnosti