Analýza rozvojových příležitostí manažerů IT firmy v oblastech leadershipu

Autor práce: Novosadová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Osoba oponující práci: Motlová, Veronika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza rozvojových příležitostí manažerů IT firmy v oblastech leadershipu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje tématu rozvoje manažerů IT firmy v oblastech leadershipu, se zaměřením na porovnání východisek odborné literatury a představ jednotlivých manažerů na téma leadership, odhalení problémů z hlediska rozvoje manažerů v konkrétní organizaci a návrh možných řešení a zlepšení ze strany lokální pobočky. Hlavním cílem práce je provedení dvou analýz, a to analýzy rozvojových potřeb manažerů a analýzy rozvojových příležitostí v oblastech leadershipu na konkrétní firmě, a jejich vzájemné porovnání. Cíle práce bylo dosaženo za využití triangulace kvalitativních výzkumných metod sběru dat, a to hloubkového rozhovoru, obsahové analýzy firemní dokumentace a projekční techniky slovních asociací. K analýze získaných dat práce využívá metod obsahové a rámcové analýzy. Mezi nejvýznamnější výsledky patří zjištění, že manažeři lokální pobočky jsou s rozvojovými příležitostmi firmy spokojeni. Výzkum nicméně i přes toto zjištění objevil tři problémy, které manažery v souvislosti s jejich rozvojem trápí. Práce poskytuje lokální pobočce firmy doporučení, která obsahují návrhy možných řešení identifikovaných problémů a zároveň nápady na rozšíření a možná vylepšení lokálních rozvojových aktivit pro manažery. Druhým významným zjištěním jen identifikace nesouladu mezi představou firmy a představami jejích manažerů na téma leadership.
Klíčová slova: Vedení lidí; vůdce; lídr; rozvoj vedení lidí; rozvoj vůdce; rozvoj lídra; osobní rozvoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza rozvojových příležitostí manažerů IT firmy v oblastech leadershipu
Překlad názvu: Analysis of leadership development opportunities for managers in IT organization
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis is devoted to the development of IT company managers in the fields of leadership, focusing on comparison of literature and ideas of individual managers on the topic of leadership, discovering problems in terms of managers development in a particular organization and suggesting possible solutions and improvements from the local office. The main aim of the thesis is to carry out two analyzes, namely the analysis of development needs of managers and analysis of development opportunities in the areas of leadership in a particular company, and their mutual comparison. The aim of the work was achieved by using triangulation of qualitative research methods of data collection, namely in-depth interview, content analysis of company documentation and projection technique of word associations. The thesis uses methods of content and frame analysis to analyze the obtained data. Among the most significant results is the finding that the managers of the local office are satisfied with the company's development opportunities. However, despite this finding, research has identified three problems that are troubling managers concerning their development. The work provides recommendations to the local office of the company, which include suggestions for possible solutions of identified problems, as well as ideas for expanding and eventually improving local development activities for managers. The second important finding is the identification of discrepancies between the company's image of leadership and the leadership image of its managers.
Klíčová slova: leadership; leader; leadership development; leader's development; personal development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2019
Datum podání práce: 28. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68915_novl07.pdf [3,96 MB]
Oponentura64051_motv01.pdf [45,14 kB]
Hodnocení vedoucího68915_evajar.pdf [388,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68915/podrobnosti