Liberalizace dálkové osobní železniční dopravy v České republice

Autor práce: Schneider, Radek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci: Plicka, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Liberalizace dálkové osobní železniční dopravy v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou liberalizace dálkové osobní železniční dopravy v České republice. Jedním z hlavních cílů této práce je zjištění odpovědi na otázku, jestli pokračovat v nastoleném průběhu liberalizace, následně vznést návrhy a doporučení pro zlepšení. Dílčími cíli jsou identifikovat současnou legislativu a mimo jiné například i přínosy liberalizace v kontextu liberalizace v Evropské unii. Teoretická část se zabývá vývojem liberalizace, legislativní úpravou, nadále provozováním dráhy, dopravci zde působícími a mimo jinéi financováním železniční dopravy. Praktická část práce se zabývá současným stavem dálkové osobní železniční dopravy, na který navazuje primární šetření pomocí kvalitativních rozhovorů s odborníky. Dále jsou zde analyzovány doposud učiněné pokusy o liberalizaci, přínosy liberalizace a srovnání v kontextu Evropské unie. Výsledkem této analýzy jsou návrhy a doporučení pro zlepšení budoucího průběhu liberalizace.
Klíčová slova: liberalizace; železniční osobní doprava; dopravce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Liberalizace dálkové osobní železniční dopravy v České republice
Překlad názvu: Liberalization of Long-distance Passenger Railway Transport in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the issue of the liberalization of long-distance passenger rail transport in the Czech Republic. One of the main objectives of this work is to find out the answer to the question of whether to continue this course of liberalization, and to make suggestions and recommendations for improvement. The partial objectives are to identify the current legislation and, for example, the benefits of liberalization in the context of liberalization in the European Union. The theoretical part deals with the development of liberalization, legislation, continued operation of railways, carriers operating here and inter alia financing rail transport. The practical part of the work deals with the current state of long-distance passenger rail transport, which is followed by a primary investigation through qualitative interviews with experts. Furthermore, attempts to liberalize, the benefits of liberalization and a comparison in the context of the European Union are analyzed. The results of this analysis are proposals and recommendations for improving the future course of liberalization.
Klíčová slova: liberalization; rail passenger transport; carrier

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2018
Datum podání práce: 28. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68349_xschr18.pdf [997,59 kB]
Oponentura63953_Plicka.pdf [165,69 kB]
Hodnocení vedoucího68349_zeleny.pdf [368,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68349/podrobnosti