Uplatnitelnost absolventů Fakulty podnikohospodářské VŠE

Název práce: Employability of graduates of Faculty of Business Administration at the University of Economics, Prague
Autor(ka) práce: Petrášová, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Kohout, Eva
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Author in this thesis studies employability of Faculty of Business Administration at the University of Economics, Prague alumni. The first objective of the study is to provide insights into careers of the alumni and the factors that shape them. The second, is to study the requirements on graduates and skills gaps based on inputs from alumni as well as from interviewed employers. Data was collected with surveys among 850 faculty alumni and semi-structured interviews with employers. Based on the quantitative data, employability trends were described, and factors were statistically tested for significance. By contrasting opinions of alumni and employers, mostly demanded skills were listed and skills gaps were identified. Overall, it was concluded that alumni most frequently occupy positions as specialists, junior and senior managers. Alumni find employment predominantly in multinational corporations. However, it was observed that in smaller companies, alumni have higher positions. Other factors that have impact on alumni salaries and positions are years from graduation and satisfaction with their studies. Furthermore, the minors that graduates take does influence the sector and field they found employment in. The research among employers suggests that employers put more emphasis on soft skills, personality and attitude rather than hard skills during recruiting processes. Research suggests working experience is welcomed but not essential at graduate level positions. While alumni frequently demanded more practical experience, employers suggested setting right expectations, which confirms trends found in literature. Graduates tend to put higher emphasis on working experience and neglect the importance of attitude and soft skills.
Klíčová slova: business education; employability skills; Faculty of Business Administration; employability of graduates; skills gap
Název práce: Uplatnitelnost absolventů Fakulty podnikohospodářské VŠE
Autor(ka) práce: Petrášová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Kohout, Eva
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Autorka v této práci studuje zaměstnatelnost Fakulty podnikohospodářské na VŠE v Praze. Prvním cílem této studie je poskytnout pohled na kariéru absolventů a faktory, které je formují. Druhým je studium požadavků na absolventy a mezery v dovednostech na základě vstupů od absolventů i od zaměstnavatelů. Data byla sbírána pomocí průzkumů mezi 850 absolventy fakult a polostrukturovanými rozhovory se zaměstnavateli. Na základě kvantitativních údajů byly popsány trendy zaměstnatelnosti a faktory byly statisticky testovány. Celkově byl učiněn závěr, že absolventi nejčastěji zastávají pozice specialistů, juniorů a senior manažerů. Absolventi najdou zaměstnání převážně v nadnárodních korporacích. Bylo však zjištěno, že v menších společnostech mají absolventi vyšší postavení. Dalšími faktory, které mají vliv na platy a pozice absolventů, jsou roky po ukončení studia a spokojenost se studiem. Výzkum mezi zaměstnavateli naznačuje, že zaměstnavatelé kladou při náborových procesech větší důraz na měkké dovednosti, osobnost a přístup než na tvrdé dovednosti. Výzkum naznačuje, že pracovní skousenosti jsou vítane, ale ne nezbytne na pozicích absolventů. Zatímco absolventi často požadovali více praktických zkušeností, zaměstnavatelé navrhli stanovit správná očekávání, což potvrzuje trendy nalezené v literatuře. Absolventi mají tendenci klást větší důraz na pracovní zkušenosti a zanedbávat důležitost postojů a měkkých dovedností.
Klíčová slova: Ekonomicke vzdelani; Podnikospodarska Fakulta; Uplatnitelnost absolventov

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2018
Datum podání práce: 28. 8. 2019
Datum obhajoby: 5. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68115/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: