Liberalizace dálkové a regionální osobní železniční dopravy v ČR

Autor práce: Dimitrov, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Osoba oponující práci: Vondrášková, Denisa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Liberalizace dálkové a regionální osobní železniční dopravy v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je analýza historického vývoje liberalizace české osobní železniční dopravy, analýza dopravců vlastnících licenci na osobní železniční dopravu, sumarizace současných železničních linek v působnosti soukromých železničních dopravců v závazku veřejné služby a výzkum, za jakých tarifních podmínek bude možné v jednotlivých krajích cestovat vlaky na tratích, kde budou od prosince 2019 působit soukromí dopravci. Na základě získaných poznatků pak práce popisuje trendy, kterými se liberalizace české železnice ubírá a rizika, která se se současným způsobem liberalizace pojí a poskytuje doporučení, kudy by se měla liberalizace do budoucna ubírat a čeho se vyvarovat.
Klíčová slova: železnice; liberalizace; soukromí; dopravci; tarif; trendy; rizika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Liberalizace dálkové a regionální osobní železniční dopravy v ČR
Překlad názvu: Liberalization of long-distance and regional passenger rail transport in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this Master´s thesis is an analysis of the historical development of liberalization of Czech passenger railway transport, analysis of carriers licensed for passenger railway transport, summary of current railway lines operated by private railway carriers under public service obligation and research of tariff conditions from December 2019 in connection with private carriers. Based on the acquired knowledge, the thesis describes the trends that the liberalization of Czech railways is taking and the risks that are associated with the current liberalization method and provides recommendations on how to liberalize and what to avoid in the future.
Klíčová slova: railway; private; carriers; tariff; trends; risks; liberalization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2018
Datum podání práce: 28. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67863_xdimm00.pdf [3,55 MB]
Oponentura64028_Vondrášková.pdf [793,83 kB]
Hodnocení vedoucího67863_mervart.pdf [330,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67863/podrobnosti