Analýza efektivnosti poskytování vybraných forem veřejné podpory v rámci strategické průmyslové zóny Triangle

Autor práce: Hanušová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čáp, Vilém
Osoba oponující práci: Feurich, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza efektivnosti poskytování vybraných forem veřejné podpory v rámci strategické průmyslové zóny Triangle
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti poskytování vybraných forem veřejné podpory v rámci Strategické průmyslové zóny Triangle (a to včetně nákladů na její vybudování) a prokázání, že její poskytování nemusí být ve všech případech efektivní. Teoretická část přináší základní informace o průmyslových zónách, definuje způsoby veřejné podpory průmyslovým zónám a v nich působícím investorům a uvádí příslušné dotační programy a instituce. Dále shrnuje dosavadní studie a názory i přístup Nejvyššího kontrolního úřadu k dané problematice, definuje kritéria pro měření efektivnosti a představuje vlastní hodnotící metodiku. Praktická část se zaměřuje na Strategickou průmyslovou zónu Triangle a analyzuje vybrané veřejné výdaje a příjmy z poskytnutých forem veřejné podpory. Z výsledného grafického zpracování dle stanovených parametrů vyplývá, že poskytování vybraných forem veřejné podpory zatím (k 31.12. 2017) efektivní není. Tento výpočet je okomentován pravděpodobnými důvody a možným budoucím vývojem uvedených ukazatelů. Dále zkoumá vliv veřejné podpory na příslušný region, a to zejména na nezaměstnanost a s ní související ukazatele. Dle dostupných údajů vybudování průmyslové zóny pravděpodobně přispělo ke zlepšení zvolených ukazatelů. Hlavním přínosem práce je vypracování vlastní hodnotící metodiky, která zahrnuje i poskytnuté investiční pobídky.
Klíčová slova: průmyslová zóna; strategická průmyslová zóna; veřejná podpora; investiční pobídka; regionální ekonomika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza efektivnosti poskytování vybraných forem veřejné podpory v rámci strategické průmyslové zóny Triangle
Překlad názvu: Analysis of the effectiveness of selected forms of state support within the Strategic industrial zone Triangle
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to evaluate the effectiveness of providing selected forms of public support within the Strategic industrial zone Triangle (including the cost of its construction) and to prove that its provision may not be effective in all cases. The theoretical part provides basic information about industrial zones, defines ways of public support to industrial zones and investors operating in them and lists the relevant grant programs and institutions. It also summarizes studies and opinions and the approach of the Supreme Audit Office on the issue, defines criteria for measuring effectiveness and presents its own evaluation methodology. The practical part focuses on the strategic industrial zone Triangle and analyzes selected public expenditures and revenues from the provided forms of state support. The resulting graphic design according to the set parameters shows that the provision of selected forms of state support is not effective (as of 31 December 2017). This calculation is commented on probable reasons and possible future development of these indicators. It also examines the impact of state support on the region, in particular on unemployment and related indicators. According to the available data, the construction of an industrial zone probably contributed to the improvement of the selected indicators. The main benefit of this work isthe development of own evaluation methodology, which includes provided investment incentives.
Klíčová slova: industrial zone; strategic industrial zone; public support; investment incentives; regional economy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2018
Datum podání práce: 29. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68056_hanl02.pdf [1,97 MB]
Oponentura63957_xfeum00.pdf [857,05 kB]
Hodnocení vedoucího68056_xcapv00.pdf [386,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68056/podrobnosti