Moskevské metro

Autor práce: Avdoshina, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci: Mervart, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Moskevské metro
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce je věnována problematice rozvoje moskevského metra. Vybraná téma prozkoumaná z technického, logistického a ekonomického hledisek. Cílem teto diplomové práce zhodnotit kvalitu stávajícího systému moskevského metra. K provedení rozboru systému MM v těchto oblastech je potřeba zanalyzovat sekundární a primární data. K důležitým sekundárním zdrojům patří: statistiky, výroční zprávy a tiskové zprávy MM, strategie rozvoje MM, dosavadní analýzy fungování MM a výzkumy na téma spokojenosti pasažérů. Primárním zdrojem jsou výsledky vlastního dotazníkového šetření. Součástí práce je popis bohaté historie metra, plánu jeho rozvoje a charakteristika klíčových ukazatelů. Je provedená analýza dynamiky počtu cestujících MM, zvláštní pozornost je věnovaná finanční efektivnosti MM v době ekonomické krize. Určitá omezení zpracování práce představovala absence zveřejněných informací a výročních zpráv MM za poslední dobu.
Klíčová slova: Doprava v Moskvě; Veřejná doprava; Financovaní metra; Spokojenost; Moskevské metro

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Moskevské metro
Překlad názvu: Moscow Metro
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis is devoted to the development of the Moscow metro. Selected topic explored from a technical, logistic and economic point of view. The aim of this thesis is to evaluate the quality of the existing Moscow metro system. In order to analyze the MM system in these areas, it is necessary to analyze the secondary and primary data. Important secondary sources include: statistics, annual reports and press releases of MM, MM development strategies, analyzes of MM functioning to date, and surveys on passenger satisfaction. The primary source is the results of the questionnaire survey. Part of the work is a description of the rich history of the metro, its development plan and characteristics of key indicators. An analysis of the dynamics of MM passenger numbers is carried out, with special attention being paid to the financial efficiency of MM in times of economic crisis. The absence of published information and annual reports of the Ministry of the Interior in recent years represented some limitations of the work.
Klíčová slova: Moscow metro; Transport in Moscow; Public transport; Satisfaction; Metro financing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2018
Datum podání práce: 31. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce70311_xavdv00.pdf [3,56 MB]
Oponentura64015_mervart.pdf [430,75 kB]
Hodnocení vedoucího70311_zeleny.pdf [367,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/70311/podrobnosti