Analýza výběrových řízení v drážní osobní dopravě

Autor práce: Jirák, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci: Kysil, Maxim

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza výběrových řízení v drážní osobní dopravě
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou liberalizace v drážní osobní dopravě České republiky a s tím spojených výběrových řízení. Zdůrazňuje potřebu zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy prostřednictvím otevření trhu železniční dopravy soukromým dopravcům. Cílem práce je analyzovat dopad liberalizace v železniční dopravě na subjekty zainteresované v drážní dopravě. V první části práce je nastíněn vývoj a současný stav české a světové železniční sítě. Další část je věnována podmínkám uzavírání smluv v závazkové železniční dopravě, které vychází z legislativy upravující podmínky pro provoz železnice v Evropě a v České republice. Ve třetí části jsou popsány konkrétní kroky, které Česká republika podniká na cestě k liberalizaci železniční dopravy. Za nejvýznamnější krok je považováno rozdělení Českých drah v roce 2003 a také plánované zavedení jednotného tarifu. Závěrečná část této práce se zabývá situací v Ústeckém kraji, kde bude od prosince 2019 působit pět různých železničních dopravců. Práce se zde zabývá podmínkami, za kterých budou jednotliví dopravci provozovat závazkovou dopravu, problematikou jednotného jízdného a plánovaného zřízení centrálního dispečinku.
Klíčová slova: Výběrová řízení; Železnice; Liberalizace; Konkurenceschopnost; Ústecký kraj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza výběrových řízení v drážní osobní dopravě
Překlad názvu: Analysis of tenders in rail passenger transport
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Master´s thesis deals with the issue of liberalization in rail passenger transport of the Czech Republic and related tenders. It highlited the need to increase the competitiveness of rail transport by opening up the rail market to private carriers. The aim of this work is to analyze the impact of liberalization in rail transport on subjects involved in rail transport. The first part outlines the development and current state of the Czech and world railway network. The next part is devoted to the conditions of tenders in contractual railway transport, which is based on legislation governing the conditions for railway operation in Europe and the Czech Republic. The third part describes the concrete steps the Czech Republic is taking to liberalize rail transport. The most important step is the division of České dráhy company in 2003 and the planned introduction of a uniform tariff. The final part of this thesis deals with the situation in the Ústí nad Labem Region, where from December 2019 will be five different railway carriers. The work deals with the conditions under which individual carriers will operate contractual transport, the issue of uniform fares and the planned establishment of a central dispatching center.
Klíčová slova: Tenders; Railways; Liberalization; Competitiveness; Usti region

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2018
Datum podání práce: 1. 9. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68448_xjird13.pdf [750,34 kB]
Oponentura63901_Kysil.pdf [164,85 kB]
Hodnocení vedoucího68448_zeleny.pdf [366,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68448/podrobnosti