Aplikace Balanced Scorecard

Autor práce: Makarevich, Alesia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Osoba oponující práci: Kupka, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace Balanced Scorecard
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá aplikací Balanced Scorecard ve společnosti Nestlé Česko s.r.o., která je zaměřena na výrobu čokoládových a nečokoládových cukrovinek. Cílem diplomové práce je zanalyzovat současnou situaci společnosti a zformulovat její budoucí strategické směřování s následným převedením do měřitelné podoby. Tato práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, metody a nástroje strategické analýzy podniku a metoda Balanced Scorecard. V praktické části je představena analyzovaná společnost a zhotovená strategická analýza, která se skládá z PEST analýzy, charakteristik odvětví a trhu cukrovinek, Porterova modelu pěti konkurenčních sil, analýzy hodnotového řetězce a analýzy finanční výkonnosti s použitím Benchmarkingového diagnostického systému INFA a analýzy podnikatelského modelu s využitím plátna Canvas. Následně je provedena SWOT analýza a po vyhodnocení celé strategické analýzy je zformulována strategie a strategické cíle. Ke strategickým cílům jsou určeny měřítka, cílové hodnoty a iniciativy v rámci čtyř perspektiv metody Balanced Scorecard. Vytvořená strategická mapa zobrazuje příčinné vazby mezi stanovenými cíli. V závěru diplomové práce jsou shrnuty zjištěné výsledky a formulovány doporučení ohledně zavedení systému Balanced Scorecard pro společnost.
Klíčová slova: INFA; Balanced Scorecard; strategická analýza; strategie; strategická mapa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace Balanced Scorecard
Překlad názvu: Aplication of Balanced Scorecard
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Master´s thesis deals with the application of the Balanced Scorecard method in the company Nestlé Česko s.r.o., which is focused on the production of chocolate and non-chocolate confectionery. The aim of the Master´s thesis is to analyze the current situation of the company and to formulate its future strategic direction with subsequent conversion into a measurable form. This thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part describes the basic concepts, methods and tools of strategic analysis of the company and the Balanced Scorecard method. In the practical part, the analyzed company is introduced and a strategic analysis, consisting of PEST analysis, characteristics of the industry and the confectionery market, Porter's model of five competitive forces, value chain analysis and financial performance analysis using INFA Benchmarking Diagnostic Systém and business model analysis with the business model Canvas, is presented. Subsequently, a SWOT analysis is performed and after the evaluation of the entire strategic analysis, strategy and strategic goals are formulated. For each strategic goal is determined benchmarks, indicators and strategic actions within the four perspectives of the Balanced Scorecard method. The resulting strategic map shows causal links between the set goals. In the conclusion of the Master´s thesis, the results are summarized and the recommendations for implementation of the Balanced Scorecard method for the company are formulated.
Klíčová slova: strategic map; INFA; Balanced Scorecard; strategic analysis; strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2017
Datum podání práce: 2. 9. 2019
Datum obhajoby: 09.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63809_xmaka00.pdf [2,76 MB]
Oponentura64061_Kupka.pdf [67,85 kB]
Hodnocení vedoucího63809_neumaier.pdf [388,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63809/podrobnosti