Marketingová strategie a právní aspekty uvedení nového výrobku značky Pixie Crew na trh

Název práce: Marketingová strategie a právní aspekty uvedení nového výrobku značky Pixie Crew na trh
Autor(ka) práce: Synková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Boháček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je vytvoření vhodné marketingové strategie pro malou firmu při zavádění nového výrobku na trh. Práce bude zahrnovat jak aspekty ekonomické a marketingové, tak aspekty právní. V teoretické části práce budou vymezeny stěžejní pojmy týkající se marketingových strategií, jimiž jsou marketing, marketingový mix a jeho nástroje a marketingový výzkum. Dále bude teoretická část obsahovat zásadní aspekty de lege lata související se zaváděním nových výrobků, konkrétně právní požadavky na bezpečnost výrobků, právní prostředky ochrany a právní rámec propagace výrobků. V praktické části pak bude představena společnost Pixie Crew Group s.r.o., portfolio jejích výrobků a její postavení na trhu na základě konkurenční analýzy a dále bude na teoretickou část navazovat v aplikaci poznatků v ní definovaných. Bude v ní představen nově zaváděný produkt, na nějž bude v rámci realizace jeho uvedení na trh aplikován marketingový mix. Rovněž bude zvážena potřeba získání licence k ochranné známce či využití některého druhu právní ochrany na základě právních poznatků z teoretické části práce. Závěrečná část bude tvořena vlastním výzkumem, který poskytne zbývající podklady pro tvorbu samotné marketingové strategie, kterou bude možné při uvedení nového výrobku na trh využít.
Klíčová slova: marketingová strategie; duševní vlastnictví; nový výrobek
Název práce: Legal aspects and marketing strategy of launching a new product to the market
Autor(ka) práce: Synková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Boháček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to create a suitable marketing strategy of launching a new product to the market for a small company. The thesis includes both economic, marketing and legal aspects. Fundamental terms related to marketing strategies, which are marketing, marketing mix and its tools and marketing research are defined in the theoretical part of the thesis. Furthermore, the theoretical part contains the essential aspects de lege lata related to the launch of new products, namely the legal requirements for product safety, legal remedies of protection and legal framework for product promotion. A company Pixie Crew Group s.r.o., its product portfolio and its market position based on competitive analysis is presented in the practical part of the thesis. This part of the thesis follows the theoretical part by application of given knowledge. The product which will be used in the implementation of its marketing mix is introduced in this section. We also evaluate a need to obtain a trademark license or use some kind of legal protecton based on legal knowledge from the theoretical part of the thesis. The final part consists of my own research, which provides the remaining data for the creating of the marketing strategy, which can be used when launching a new product to the market.The aim of this thesis is to create a suitable marketing strategy of launching a new product to the market for a small company. The thesis includes both economic, marketing and legal aspects. Fundamental terms related to marketing strategies, which are marketing, marketing mix and its tools and marketing research are defined in the theoretical part of the thesis. Furthermore, the theoretical part contains the essential aspects de lege lata related to the launch of new products, namely the legal requirements for product safety, legal remedies of protection and legal Framework for product promotion. A company Pixie Crew Group s.r.o., its product portfolio and its market position based on competitive analysis is presented in the practical part of the thesis. This part of the thesis follows the theoretical part by application of given knowledge. The product which will be used in the implementation of its marketing mix is introduced in this section. We also evaluate a need to obtain a trademark license or use some kind of legal protecton based on legal knowledge from the theoretical part of the thesis. The final part consists of my own research, which provides the remaining data for the creating of the marketing strategy, which can be used when launching a new product to the market.
Klíčová slova: intellectual property; new product; marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2018
Datum podání práce: 5. 9. 2019
Datum obhajoby: 21. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67371/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: