Nové trendy v mediaci v kontextu podnikového prostředí

Autor práce: Grundová, Jitka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci: Bedrnová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nové trendy v mediaci v kontextu podnikového prostředí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Mediace jako alternativní metoda řešení sporů je velmi přínosným procesem. Její výhody spočívají vedle rychlosti a efektivnosti rovněž v samotném průběhu mediačního jednání. Strany mají možnost za účasti odborníka osobně probrat svá stanoviska a vyjádřit své pocity. Právě díky vlastní vůli zúčastněných stran je mediační proces svou povahou dobrovolný, a proto strany mají osobní zájem na úspěšném výsledku takového jednání. Možnost konání odděleného jednání pouze s mediátorem dává každému z účastníků příležitost vyjádřit i takové skutečnosti, o kterých měli pochyby. Mediátor má být odborníkem s dostatečnou praxí ve vyjednávání, schopným v komunikaci a se znalostmi psychologie. Osobní zralost a stabilita je pro pozici mediátora velmi důležitá, když má svým přístupem pomáhat ostatním. Samotný mediační proces lze pozorovat za použití Balesovy škály. Tato metoda umožní klasifikovat potřebné schopnosti mediátora a jeho přístup k účastníkům.
Klíčová slova: Balesova škála.; pozorování,; Mediace,

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nové trendy v mediaci v kontextu podnikového prostředí
Překlad názvu: New mediation trends in business environment
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Mediation as an alternative method of dispute resolution is a highly beneficial process. Its advantages are based not only on speed and efficiency but also on the course of mediation itself. The parties have an opportunity to personally discuss their views and express their feelings with the participation of an expert. Since the mediation process has a voluntary character thanks to the will of the parties, it is in their best interests to reach a successful outcome of such negotiations. The possibility of negotiating with the mediator separately gives everyone a chance to express facts which had been previously doubted. The mediator is supposed to be an expert with sufficient negotiating experience, capability of communicating and knowledge of psychology. Personal maturity and stability are very important for the mediator since he is meant to help others with his approach. The mediation process itself can be observed using the Bales scale. This method makes it possible to classify the skills of the mediator and his approach to the participants.
Klíčová slova: Mediation,; observation,; Bales scale.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 9. 2018
Datum podání práce: 9. 9. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66590_gruj06.pdf [942,40 kB]
Oponentura64078_Bedrnová.pdf [495,79 kB]
Hodnocení vedoucího66590_danielap.pdf [386,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66590/podrobnosti