The influence of culture on multinational corporations advertising strategies

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The influence of culture on multinational corporations advertising strategies
Autor práce:
Barre, Laetitia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Nidam, Adas
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Globalizace snížila překážky mezi zeměmi, což umožnilo snížit geografickou i kulturní vzdálenost. S tímto sbližováním vzdáleností a rychlým přístupem k informacím se objevil jev nadnárodní kultury, který umožňuje nadnárodním společnostem standardizovat jejich komunikaci. Kulturní zvláštnosti však stále přetrvávají a značky musí najít nové strategie pro efektivní komunikaci s globálním, ale kulturně odlišným publikem. Tato studie analyzuje přizpůsobení mezinárodní reklamy místním kulturám. Jeho cílem je porozumět tomu, jak mezinárodní společnosti komunikují s různými kulturami a jak se jim přizpůsobují. Tato práce začíná úvahou o pojmech reklama a kultura před vymezením vztahu mezi oběma, aby byly vidět kulturní omezení a vlivy. Tato studie je založena na obsahové analýze 102 televizních zpráv vysílaných v různých zemích nadnárodními společnostmi. Reklamní sdělení těchto televizních reklam bylo zkoumáno s cílem určit použitou adaptační strategii a ověřit vliv určitých faktorů, jako jsou typy produktů a průmysl. Výsledky naznačují, že v zájmu řešení jazykových problémů budou mezinárodní značky upřednostňovat neverbální reklamu charakterizovanou absencí dialogu a převládajícím využitím vizuálního aspektu. Pokud jde o počet ilustrovaných znaků, výsledky neumožňují navázat vztah s indexem individuality v zemi, kde je reklama vysílána, ačkoli má tendenci platit pro zemi s nízkým indexem individuality. Zdá se, že navíc existuje vliv typů výrobků a odvětví na reklamní sdělení, když je společnosti přizpůsobí, ale nedostatečné zastoupení vzorku pro každý typ výrobku a odvětví nám neumožňuje potvrdit povahu tohoto vlivu. Prostřednictvím analýzy mezinárodních reklam tato práce upozorňuje na kulturní výzvu, se kterou se mezinárodní značky potýkají při přizpůsobování reklamních kampaní.
Klíčová slova:
advertising; globalization; adaptation strategy; culture; international campaign

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 9. 2019
Datum podání práce:
21. 9. 2019
Datum obhajoby:
03.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70446_barl12.pdf [780,94 kB]
Veřejná příloha:
19329_barl12.pdf [171,31 kB]
Oponentura:
64149_Nidam.pdf [73,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
70446_sterbovl.pdf [60,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70446/podrobnosti