Podnikatelský záměr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský záměr
Autor práce:
Klimova, Kseniia
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Dvořáček, Jiří
Osoba oponující práci:
Boukal, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení podnikatelského plánu pro konkrétní podnikatelský záměr, spočívající v poskytování online vzdělávacích kurzů internet marketingu. Podnikatelský plán je zpracován zejména pro potřebu zakladatelky projektu jako dokument při rozhodování o jeho realizaci. Práce je rozdělena na dvě části. První část práce je věnována teoretickým aspektům tvorby podnikatelského plánu. V ní jsou popsány základní pojmy týkající se tvorby podnikatelského plánu, uvedena je jeho struktura a podrobněji jsou popsány jednotlivé části plánu. Praktická část se věnuje zpracování samotného podnikatelského plánu, jenž zohledňuje i Business model Canvas. Pozornost byla věnována především popisu podnikatelské příležitosti, analýze mikro a makrookolí, analýze konkurence, rizik, marketingovému a finančnímu plánu zpracovanému ve třech scénářích.
Klíčová slova:
Podnikatelský záměr; podnikatelský plán; Business model Canvas; online vzdělávání; online vzdělávací kurzy; internetový marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2018
Datum podání práce:
17. 9. 2019
Datum obhajoby:
16.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66989_klik01.pdf [1,22 MB]
Oponentura:
61798_boukal.pdf [497,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
66989_dvoracek.pdf [330,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66989/podrobnosti