Ocenění podniku Asap s.r.o. tržní hodnotou

Autor práce: Mottlová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Osoba oponující práci: Huňáček, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku Asap s.r.o. tržní hodnotou
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce „Ocenění podniku Asap s.r.o. tržní hodnotou“ je ocenění podniku Asap s.r.o. na bázi tržní hodnoty k datu ocenění 1. 1. 2017. V první části této práce je představen Oceňovaný podnik. Druhá část práce se soustředí na strategickou analýzu a vymezení relevantního trhu. Následuje finanční analýza, vyčlenění provozně nutného majetku a analýza generátorů hodnoty, jejichž výsledkem je představení finančního plánu. Poslední částí práce je samotné ocenění a to hlavní metodou – výnosovou metodou DCF Equity a vedlejší metodou – tržní metodou odvětvových multiplikátorů. Závěrem práce je porovnání výsledných hodnot všech metod ocenění a určení finálního intervalu ocenění.
Klíčová slova: DCF Equity; Tržní porovnání; Asap

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku Asap s.r.o. tržní hodnotou
Překlad názvu: Business valuation of Asap Ltd
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of this thesis named „Business valuation of Asap Ltd“ is to analyze business valuation of Asap ltd Company based on market value by the date of the valuation 1. 1. 2017. The second part focuses on strategic analysis and definition of the relevant market. This is followed by financial analysis, determination of operating assets and analysis of value generators, which result in the presentation of the financial plan. The last part of the thesis is the valuation - the main method - the DCF Equity method and the secondary method - the market method of sector multipliers. The conclusion of the thesis is a comparison of final values of all valuation methods and determination of final valuation interval.
Klíčová slova: Market comparison; Asap; DCF equity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2017
Datum podání práce: 19. 9. 2019
Datum obhajoby: 30.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce66027_xmotn00.pdf [3,14 MB]
Oponentura59028_xmasp00.pdf [94,51 kB]
Hodnocení vedoucího66027_marik.pdf [173,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66027/podrobnosti