Finanční a strategická analýza vybraného podniku (Knauf Insulation, spol. s r. o.)

Název práce: Finanční a strategická analýza vybraného podniku (Knauf Insulation, spol. s r. o.)
Autor(ka) práce: Matušová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Zajíček, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je vypracování finanční a strategické analýzy společnost Knauf Insulation, spol. s r.o. v časovém rozmezí od roku 2013 do roku 2017. Práce je rozdělena do dvou části. První částí je část metodická, která vymezuje jednotlivé ukazatele finanční a strategické analýzy, u finanční analýzy – horizontální a vertikální analýzu, poměrové a absolutní konkrétně ukazatele včetně bankrotních a bonitních modelů. U strategické analýzy je definovaná analýza makrookolí, mikrookolí a SWOT analýza. Druhá část této práce je část praktická, která se věnuje nejprve představení společnosti a aplikaci finanční a strategické analýza, které jsou popsány v první části této práce. Jednotlivé ukazatele jsou následně srovnány s konkurenčními podniky. V této části je dále také provedeno zhodnocení dosažených výsledků jednotlivých ukazatelů.
Klíčová slova: poměrové ukazatele; bankrotní a bonitní modely; finanční analýza; strategická analýza; horizontální a vertikální analýza; SWOT analýza; Knauf Insulation, spol. s r.o.; analýza okolí
Název práce: Finanční a strategická analýza vybraného podniku (Knauf Insulation, spol. s r. o.)
Autor(ka) práce: Matušová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Zajíček, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to develop a financial and strategic analysis of the company Knauf Insulation, spol. s r.o. for period 2013 – 2017. The diploma thesis is divided into two parts. The first part is methodological which defines individual indicators of financial and strategic analysis. The part that is devoted to financial analysis defines indicators as horizontal and vertical analysis, relative and absolute indicators including banking and creditworthiness models. In part that is devoted to strategic analysis is defined analysis of macro environment and micro environment and SWOT analysis. The second part is practical part which focuses on the introducing of the company and application of financial and strategic analysis, which is described in the first part of this thesis. Individual indicators of finacical analysis are directly compared with competitors. This part also contains the evaluation of achieved results of individual indicators.
Klíčová slova: financial analysis; surrounding analysis; SWOT analysis; horizontal and vertical analysis; relative indicators; bankruptcy and creditworthiness models; Knauf Insulation, spol. s r.o.; strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2019
Datum podání práce: 7. 10. 2019
Datum obhajoby: 23. 10. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70407/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: