The use of social media in B2B IT companies: a guideline for internal employees as social media micro-influencers

Název práce: The use of Social Media in B2B it Companies: A Guideline for Internal Employees as Social Media Micro-Influencers
Autor(ka) práce: Monnecchi, Sara
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Moriel, Walter
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this study is to understand the strategies of B2B IT companies on the usage of social media, in specific LinkedIn, adopting internal employees as micro- influencers or opinion leaders to creates benefits and avoid negative effects for the company, with a major focus on the delivery of trust and e-WOM theory. Secondary research based on a comprehensive literature review is carried out before conducting qualitative research as semi-structured interviews with key respondents (n=8) of the selected in- dustry. The approach to the research is inductive, being the purpose of the study to condense extensive and varied raw data into a guideline. The findings show that the valuable content shared by the internal employees as micro-influencers or opinion lead- ers on LinkedIn get more attention from the audience, create more value for the com- pany, and reach a broader audience. B2B IT companies are not hesitating anymore on the use of social media on their business practices, but they are on the process of finding the best strategies. There is the need to implement a guideline to help internal employ- ees to share the content created by the company to a broader audience in a structured, trustful and knowledgeable way.
Klíčová slova: Social Media; B2B IT Companies; Micro-influencers
Název práce: The use of social media in B2B IT companies: a guideline for internal employees as social media micro-influencers
Autor(ka) práce: Monnecchi, Sara
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Moriel, Walter
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této studie je porozumět strategiím B2B IT společností v souvislosti s používáním sociálních médií, konkrétně s LinkedIn a popsat jakým způsobem společnosti využívají interní zaměstnance jako mikro-influencery, tak aby vytvořili benefity a vyhnuli se negativním efektům pro společnost, s hlavním zaměřením na důvěryhodnost a e-WOM teorii. Sekundární kvalitativní výzkum založený na komplexní rešerši stávající literatury byl následován kvalitativním výzkumem v podobě semi- strukturovaných rozhovorů s klíčovými respondenty (n=8) vybraného průmyslového odvětví. Výzkumný přístup je induktivní, jelikož účelem studie je z extenzivních a rozmanitých dat vytvořit směrnice. Bylo zjištěno, že obsah sdílený interními zaměstnanci v pozici mikro-influencerů na LinkedIn získá vice pozornosti od cílové skupiny, zároveň vygeneruje vyšší zisk a má širší dosah. B2B IT společnosti již neváhají používat sociální media v rámci jejich byznysových činností, nicméně nacházejí se v procesu hledání těch nejlepších strategií. Vzniká potřeba implementovat směrnice, které by interním zaměstnancům umožnily sdílet obsah vytvořený společností strukturovaným, důvěryhodným a erudovaným způsobem.
Klíčová slova: B2B IT společnosti; mikro-influenceři; sociální media

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2019
Datum podání práce: 15. 10. 2019
Datum obhajoby: 14. 10. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71276/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: