Dopad sankcí na příliv přímých zahraničních investic v ruském ropném a plynárenském průmyslu

Název práce: Impact of sanctions on the inflow of Foreign Direct Investment in Russian oil and gas industry
Autor(ka) práce: Han, Anjelika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Maza, Adolfo
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of this master thesis is to study how anti-Russian sanctions influenced the inflow of Foreign Direct Investment to the Russian oil and gas sector. The problem statement relies on understanding the factors that impact on the FDI amount beside sanctions. In order to comply with these objectives, econometric models were built based on the dataset collected from the Unified Interdepartmental Information and Statistical System, Federal State Statistics Service, official websites of oil companies, and Central bank of the Russian Federation.The master thesis is structured in five main chapters. The first chapter is introduction, referring to aim, scope, hypotheses and methodology. The second chapter is literature review, addressing the academic background foreign direct investment and factors that may affect the inflow of FDI in the oil and gas industry. The third chapter represents sanctions that were imposed against Russian and the trend of FDI in the Russian oil and gas industry before and after imposing sanctions. The fourth chapter is devoted to the justification of chosen variables, correlation matrix, analysis of data, and empirical estimations. The last chapter is conclusion, where based on the results from the empirical part, it was concluded that sanctions do not have a significant effect on the FDI in short-term.
Klíčová slova: Theories of FDI; Sanctions; Russian oil and gas industry; Factors of FDI; Foreign Direct Investment
Název práce: Dopad sankcí na příliv přímých zahraničních investic v ruském ropném a plynárenském průmyslu
Autor(ka) práce: Han, Anjelika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Maza, Adolfo
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je studovat, jak proti ruské sankce ovlivnily příliv přímých zahraničních investic do ruského ropného a plynárenského sektoru. Problém je založený na pochopení faktorů, včetně sankcí, které mají dopad na výši přímých zahraničních investic. Za účelem dosažení těchto cílů byly vytvořeny ekonometrické modely na základě datového souboru shromážděného z Unified meziresortního informačního a statistického systému, Federální státní statistické služby, oficiálních webových stránekropných společností a Centrální banky Ruské federace.Diplomová práce je členěna do pěti hlavních kapitol. První kapitola je úvodem, odkazem na cíl, rozsah, hypotézy a metodologii. Druhou kapitolou je přehled literatury, která se zabývá akademickým pozadím přímých zahraničních investic a faktory, které mohou ovlivnit příliv PZI v ropném a plynárenském průmyslu. Třetí kapitola představuje sankce, které byly uvaleny proti Rusku a trend přímých zahraničních investic v ruském ropném a plynárenském průmyslu před a po uložení sankcí. Čtvrtá kapitola je věnována zdůvodnění vybraných proměnných, korelační matici, analýze dat a empirickým odhadům. Poslední kapitolou je závěr, kde na základě výsledků empirické části byl učiněn závěr, žesankce nemají významný vliv na PZI v krátkodobém horizontu.
Klíčová slova: Přímé zahraniční investice; Sankce; Ruský ropný a plynárenský sektor; faktory PZI; teorie PZI

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 4. 2019
Datum podání práce: 28. 10. 2019
Datum obhajoby: 13. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69478/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: