Zpětná migrace tváří v tvář změnám životního prostředí

Název práce: Return Migration in the Face of Environmental Changes
Autor(ka) práce: Dufková, Šárka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Generoso , Rémi
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper aims to investigate variables describing the phenomenon of return migration and its possible significance. Moreover, it aims to look at the connection between return migration and environmental changes. The analysis makes use of rich data derived from Gallup Word Poll database describing a variety of relevant variables. Linear Probability Model is used to run regressions with given variables. The main focus is firstly on the global control variables and their effect on return migration and secondly on the variables describing environmental changes and their effect on the given phenomenon. However, other variables such as time-varying country characteristics are introduced. Furthermore, specific regressions focused on the importance of the level of income of individuals and on the country’s´ membership in OECD are described.
Klíčová slova: Gallup Word Poll; regression; return migration; environmental changes; return intentions
Název práce: Zpětná migrace tváří v tvář změnám životního prostředí
Autor(ka) práce: Dufková, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Generoso , Rémi
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je prozkoumat proměnné popisující jev zpětné migrace a jejich možný význam. Kromě toho se zaměřuje na vztah mezi zpětnou migrací a změnami životního prostředí. Analýza využívá bohatá data odvozená z databáze Gallup Word Poll popisující různé relevantní proměnné. Je použit lineární pravděpodobnostní model k vytvoření regresních modelů s danými proměnnými. Hlavní důraz je kladen jednak na globální kontrolní proměnné a jejich vliv na zpětnou migraci a jednak na proměnné popisující změny životního prostředí a jejich vliv na daný jev. Zavádějí se však i jiné proměnné, například časově proměnné charakteristiky země. Dále jsou popsány konkrétní regrese zaměřené na důležitost úrovně příjmů jednotlivců a na členství země v OECD.
Klíčová slova: zpětná migrace; regrese; změny životního prostředí; návratové úmysly; Gallup Word Poll

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 4. 2019
Datum podání práce: 28. 10. 2019
Datum obhajoby: 14. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69477/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: