Big Data and Ethics

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Big Data and Ethics
Překlad názvu:
Velká data a etika
Autor práce:
Novák, Richard
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Svatá, Vlasta
Osoba oponující práci:
Pitner, Tomáš; Hynek, Josef; Wagner, Ben
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Termín velká data je relativně nový a neprošel tedy dosud důkladnou diskusí v oblasti aplikované etiky.V mé disertační práci se zaměřuji hlavně na uvědomění si existence některých problémů velkých dat, které vznikají ze střetu tohoto fenoménu s dosud známými etickými principy. Disertační práce má následující strukturu. Nejprve je provedena rešerše v oblasti velkých dat a etiky. Potom, pokračuji s popisem datových zdrojů a případových studií i možného komerčního nasazení velkých dat v oboru telekomunikací. Zde se snažím ukázat co všechno je pomocí velkých dat v této oblasti možné, abych následně provedl zobecnění, které mi umožnuje navrhnout souhrnný seznam všech souvisejících problémů a rizik velkých dat. Konkrétně jde o: narušení soukromí, nové bariéry, obchodní výhody, dominance malého počtu datových korporací, efekt velkého bratra, chybějící transparence, zmatení světa, sociální tlak, víra v legislativní řešení, konec obecných teorií, nové datové náboženství a nevědomost o sběru našich vlastních dat. Následně analyzuji současný regulatorní rámec velkých dat a doplňuji svoje vlastní návrhy na zlepšení v této oblasti. Na závěr formuluji shrnutí disertační práce.Součásti disertační práce je průzkum (N=733) mezi universitními studenty, IT odborníky a seniory v EU, zejména v České republice a na Slovensku. Tento průzkum za použití Wardovy metody, založené na Euklidovy vzdálenosti střední hodnoty a směrodatné odchylky, odhalil existenci tří odlišných shluků problému velkých dat pojmenovaných jako horký, chladný a vlažný shluk.Průzkum za použití MANOVA statistické metody odhalil, že shluky jsou významně závislé na demografii, konkrétně na IT dovednostech, povolání a pohlaví. Například v horkém shluku je mnohem významnější sociální tlak na seniory a ženy než na ostatní. Závěrem disertační práce tedy je, že uvědomění problémů velkých dat lze rozdělit do tří odlišných shluků, které jsou demograficky závislé. Dalším závěrem je, že v regulatorní rámci, který dopadá na velká data, vzniká poptávka doplnit existující legislativu a právo (mandatorní a dodatečný prvek) o nový regulační prvek etiky spojený s metodikou návrhu IT systémů (Big Data Ethics by Design) aplikovanou v počáteční fázi všech IT datových projektů.
Klíčová slova:
manova; uvědomění; rizika a problémy velkých dat; shluková analýza; etika velkých dat založená na metodice návrhu IT datových systémů; demografie; digitální rozdělení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 1. 2014
Datum podání práce:
25. 11. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46031_xnovr900.pdf [2,86 MB]
Oponentura:
64704_Hynek.pdf [792,34 kB]
Oponentura:
64754_Pitner.pdf [582,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
46031_svata.pdf [357,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46031/podrobnosti