Globální společnosti a jejich dopad na HDP a pracovní sílu (socioekonomická struktura) Číny

Název práce: Global companies and its impact on GDP and workforce (socio-economic structure) of China
Autor(ka) práce: Yun, Han
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: English
Abstrakt:
With the deepening of economic globalization, multinational corporations have become an important force in promoting the development of the world economy. Since China entered WTO, the multinational corporations (MNC) increased the foreign direct investment (FDI) in Chinese market because China is famous for its huge market volume and low labor cost. However, the knowledge of Chinese marketis still limited. Fundamentally speaking, the impact of multinational corporations’ investment in China on China is mainly reflected in the economy. At the same time, it is a double-edged sword. The impact on the economy is divided into positive and negative aspects. We should correctly position multinational corporations and their economic impact.
Klíčová slova: Chinese economic structure; impact; Multinational company
Název práce: Globální společnosti a jejich dopad na HDP a pracovní sílu (socioekonomická struktura) Číny
Autor(ka) práce: Yun, Han
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: English
Abstrakt:
S prohlubováním ekonomické globalizace se nadnárodní společnosti staly důležitou silou při podpoře rozvoje světové ekonomiky. Od vstupu Číny do WTO nadnárodní společnosti (MNC) zvýšily přímé zahraniční investice (FDI) na čínském trhu, protože Čína je známá svým širokým rozsahem trhu a nízkými mzdovými náklady. Znalost čínského trhu je však stále omezená. V zásadě se dopad investic nadnárodních společností v Číně na Čínu projevuje hlavně v ekonomice. Zároveň se jedná o dvojsečný meč. Dopad na ekonomiku je rozdělen na pozitivní a negativní aspekty. Měli bychom správně umístit nadnárodní společnosti a jejich ekonomický dopad.
Klíčová slova: nadnárodní společnost; čínská ekonomická struktura; dopad

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2018
Datum podání práce: 26. 11. 2019
Datum obhajoby: 9. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65995/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: