Globalizace a její dopad na obchodní strategie

Název práce: Globalization and its impact on business strategies
Autor(ka) práce: Solovyev, Stepan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Říha, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis concerns the topic of cultural differences and globalization, that is a very important and popular topic in the modern world nowadays, orientated towards rapidly developing economies. This diploma thesis is based on the study of the culture of China and India.The main aim of the master thesis is to formulate suggestions that could be utilized to promote the products of Kofola company in terms of cultural differences for future operating company in the selected markets. The main aim is divided into two partial goals. The first partial goal is to analyze the markets of the selected countries – India and China. The second partial goal is to formulate recommendations on how to run a business successfully, in these countries.There were identified following suggestions for Indian market: a joint venture is the most logical arrangement for operating the business, concentrate on cities in the south of the country, the advertising should be performed in the English language but local languages should be taken into account too, the focus group could be formed by Early Young Adults, the best way to sell the product is via restaurants and the main idea of the advertising campaign should be – youth and spending time together. It would be ideal to involve local actors in the advertisement.For Chinese market it is necessary to cooperate with a local partner, to promote the fact that the company comes from Europe, to emphasize the product of the company is not as harmful as its competitors, and lastly to cooperate with bloggers.
Klíčová slova: India; cultural differences; China; consumer behavior; globalization; Kofola; marketing; carbonated drinks
Název práce: Globalizace a její dopad na obchodní strategie
Autor(ka) práce: Solovyev, Stepan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Říha, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce je věnována tématu kulturních rozdílů a globalizace. Jedná se o o oblasti, které jsou v dnešním moderním světě velmi důležitým a oblíbeným tématem zaměřeným na rychle se rozvíjející ekonomiky. Tato diplomová práce je založena na studiu kultury Číny a Indie.Hlavním cílem diplomové práce je definovat návrhy, které by mohly být využity k propagaci produktů společnosti Kofola z hlediska kulturních rozdílů pro budoucí působení společnost na vybraných trzích. Hlavní cíl je rozdělen do dvou dílčích cílů. Prvním dílčím cílem je analyzovat trhy vybraných zemí - Indie, Ruska a Číny. Druhým dílčím cílem je formulovat doporučení, které by mohly firmě pomoct úspěšně podnikat v těchto zemích.Byly identifikovány následující návrhy pro indický trh: joint venture je nejlogičtějším uspořádáním podnikání, soustředit se na města na jihu země, reklama by měla být vyrobena v anglickém jazyce, ale měly by být brány v úvahu také místní jazyky, cílovou focus group by se mohly stát Early Young Adults, produkty by měly být distribuovány prostřednictvím restaurací a hlavní myšlenkou reklamní kampaně by měla být mládež a společné trávení času. Bylo by ideální zapojit do reklamy i místní herce.Pro čínský trh je nutné spolupracovat s místním partnerem, propagovat skutečnost, že společnost pochází z Evropy, zdůraznit fakt, že produkt společnosti není tak škodlivý jako produkce konkurence, a nakonec spolupracovat s bloggery.
Klíčová slova: Čína; Indie; kulturní rozdíly; chování spotřebitelů; globalizace; Kofola; marketing; sycené nápoje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2018
Datum podání práce: 29. 11. 2019
Datum obhajoby: 9. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65993/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: