Obchodné bariéry medzi EU a USA v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obchodné bariéry medzi EU a USA v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
Autor práce:
Gerendová, Laura
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Antal, Jarolím
Osoba oponující práci:
Bič, Josef
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Spojené štáty a Európska únia sú dva najväčšie poľnohospodársky výrobné, spotrebné a obchodné subjekty na svete. Komoditné zloženie poľnohospodárskej výroby v týchto dvoch entitách, štruktúra poľnohospodárskeho sektora, produktivita a konkurencieschopnosť výrobcov, štandardy produkcie či historický kontext do veľkej miery ovplyvňujú formovanie poľnohospodárskych politík. Rozdiely medzi týmito dvoma entitami dlhodobo prispievajú k obchodným sporom v poľnohospodárstve a predstavujú zásadné rozdiely v ich prístupoch k liberalizácii obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami vo Svetovej obchodnej organizácii. Hlavným cieľom tejto práce je preskúmať podobnosti a rozdiely vo viacerých aspektoch poľnohospodárskych sektorov EÚ a USA a odhaliť pramene rozdielneho prístupu k poľnohospodárskej politike týchto dvoch hráčov. Ďalej si práca kladie za cieľ preskúmať akým obchodným bariéram v súčasnosti čelia jednotlivé kategórie produktov v poľnohospodárskom obchode medzi EÚ a USA a zamerať sa na oblasti, kde by mohlo dôjsť k vzájomnej harmonizácii štandardov, liberalizácii obchodu a naopak poukázať na kontroverzné témy, ktoré sú zdrojom pretrvávajúcich konfliktov.
Klíčová slova:
liberalizácia; Spojené štáty americké; Euróspka únia; poľnohospodárstvo ; obchodné bariéry; netarifné bariéry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2018
Datum podání práce:
1. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66804_gerl00.pdf [900,49 kB]
Oponentura:
64879_bic.pdf [65,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
66804_xantj900.pdf [63,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66804/podrobnosti