Srovnání progresivních frameworků VUE.JS, React a Angular

Název práce: Srovnání progresivních frameworků VUE.JS, React a Angular
Autor(ka) práce: Vovchuk, Yuriy
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této práci se autor zabýval porovnáním moderních a progresivních JavaScriptových frameworků, vybrány byly Vue.js, React a Angular. Cílem práce bylo jejich porovnání z různých stránek, a to jednak vzájemně mezi sebou a jednak s nejpoužívanějším jQuery. Porovnávány byly čitelnost kódu, rychlost provádění operací, efektivita kódu, dokumentace a ekosystém. Pro stanovení nejpodstatnějších kritérii byly využity jiné zpracované akademické práce. Pro určení jejich vah byly provedeny rozhovory s několika vývojáři přímo z praxe. Aby bylo možné porovnání jednotlivých frameworků, byly vyvinuty čtyři funkcionality všech frameworků, které byly předloženy vývojářům – respondentům. Ti ohodnotili jejich srozumitelnost a čitelnost. Na základě těchto aplikaci byla porovnaná také rychlost provádění operaci a efektivita kódu. Dokumentace a ekosystém byly srovnány na základě všeobecných statistik, vlastností a zjištění autora při realizaci této práce. Jako framework s nejčitelnějším kódem dle získaných výsledků byl vybrán Vue.js, který má i nejefektivnější kód a nejlepší úroveň dokumentace. Nejrychleji prováděl operace jQuery. Nejrozsáhlejší ekosystém měl React. Celkové umístění frameworků dle nastavených vah a kritérii: Vue.js, React, Angular, jQuery.
Klíčová slova: angular; javascript; jquery; framework; react; vue.js
Název práce: Comparison of progressive frameworks Vue.js, React and Angular
Autor(ka) práce: Vovchuk, Yuriy
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this bachelor thesis, the author deals with the comparison of modern and progressive javascript frameworks. The aim of this work was to compare these frameworks from different views. All frameworks were compared with each other and also the most used jQuery in terms of code readability, speed of operation, code efficiency, documentation and ecosystem.The selection of the categories that are the most important is based on previous academic papers. Interviews with developers were conducted to determine their importance. To compare the individual frameworks, four functionalities of all frameworks were developed according to the documentation. Codes were submitted to developers who evaluated their clarity and readability. Speed and efficiency were also compared based on these applications. Documentation and ecosystem were compared on the basis of general statistics, characteristics and perception of the author during the work on the theses. Vue.js was chosen as a framework with the most readable code according to the results. Vue.js also represents the most efficient code and quality of the documentation. jQuery performs script operations faster than other frameworks. React has the largest ecosystem. The best framework according to observed categories is Vue.js followed by React, Angular and jQuery.
Klíčová slova: angular; framework; javascript; jquery; react; vue.js

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2019
Datum podání práce: 3. 12. 2019
Datum obhajoby: 4. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68628/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: