Prohlubování vztahů EU a Ukrajina (s důrazem na období po 2014)

Název práce: Prehlbovanie vzťahov EÚ a Ukrajina (s dôrazom na obdobie po 2014)
Autor(ka) práce: Lukáčová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Machoň, Miloslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predkladaná bakalárska práca je koncipovaná v teoretickej rovine. Práca sa zaoberá ukrajinskou zahraničnou politikou. Rozoberá vzťahy medzi Ukrajinou a EÚ, ukrajinskú krízu a jej dopady na krajinu. Je rozdelená do šiestich kapitol a je zameraná prevažne na zahraničnú politiku Ukrajiny a jej trendy.Cieľom práce je na základe analýzy vývoja vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou poukázať na trendy vo vývoji ukrajinskej zahraničnej politiky. Rozbor vzťahov a ukrajinskej zahraničnej politiky je zameraný na obdobie po roku 2014, pri čom sa predpokladá zvýšenie spolupráce na multilaterálnej úrovni a prehlbovanie vzájomných vzťahov po tomto období. Vedľajšie ciele práce sú vytvorenie obrazu situácie na Ukrajine, jej snahy o reformy pre priblíženie sa európskym štruktúram, a taktiež poukázanie na príčiny a priebeh ukrajinskej krízy. Pre splnenie hlavného a veďľajšieho cieľa som zvolila top-down analýzu ako primárnu metódu tejto akademickej práce.
Klíčová slova: Euromajdan; spolupráca s EÚ; zahraničná politika; Krym; Asociačná dohoda; Ukrajinská kríza
Název práce: Prohlubování vztahů EU a Ukrajina (s důrazem na období po 2014)
Autor(ka) práce: Lukáčová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Machoň, Miloslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předkládaná bakalářská práce je koncipována v teoretické rovině. Práce se zabývá ukrajinskou zahraničnou politikou. Rozebírá vztahy mezi Ukrajinou a EU, ukrajinskou krizi a její dopady na krajinu. Je rozdělená do šesti kapitol a je zaměřená převážně na zahraniční politiku Ukrajiny a její trendy.Cílem práce je na základě analýzy vývoje vztahů mezi EU a Ukrajinou poukázat na trendy ve vývoji ukrajinské zahraniční politiky. Rozbor vztahů a ukrajinské zahraniční politiky je zaměřený na období po roce 2014, při čemž se předpokládá zvýšení spolupráce na multilaterální úrovni a prohlubování vzájemných vztahů po tomto období. Vedlejší cíle práce jsou vytvoření obrazu situace na Ukrajině a její snahy o reformu pro přiblížení se evropským standardům, a také poukázání na příčiny a průběh ukrajinské krize. Pro splnění hlavního a vedlejšího cíle jsem zvolila top-down analýzu jako primární metodu této akademické práce.
Klíčová slova: Krym; Ukrajinská krize; zahraniční politika; Euromajdan; Asociační dohoda; spolupráce s EU
Název práce: Intensification of EU-Ukraine relations (focused on the period after 2014)
Autor(ka) práce: Lukáčová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Machoň, Miloslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The submitted bachelor thesis is conceived on a theoretical level. The thesis deals with ukrainian foreign policy. It discusses relations between Ukraine and the EU, the Ukrainian crisis and its impact on the country. It is divided into six chapters and focuses mainly on the Ukraine's foreign policy and its trends. The aim of the thesis is to point out trends in the development of Ukrainian foreign policy based on the analysis of the development of relations between the EU and Ukraine. The analysis of these relations and Ukrainian foreign policy is focused on the period after year 2014, in which increased cooperation at the multilateral level and deepening of mutual relations is expected. Secondary objectives of the work are creation of a picture of the situation in Ukraine, its reform efforts to bring them closer to European structures, and also pointing out causes and a course of the Ukrainian crisis. To fulfill the main and secondary goal, I chose top-down analysis as the primary method of this academic work.
Klíčová slova: Ukrainian crisis; Crimea; Euromaidan; Association agreement; foreign policy; cooperation with EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2019
Datum podání práce: 4. 12. 2019
Datum obhajoby: 23. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68335/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: