Korupce v EU po východním rozšíření

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Korupce v EU po východním rozšíření
Autor práce:
Bendlová, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Antal, Jarolím
Osoba oponující práci:
Sankot, Ondřej
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou korupce ve členských státech Evropské unie po východním rozšíření. Cílem práce je zhodnotit vývoj korupce zejména z pohledu před a po východním rozšíření v roce 2004. K dosažení cíle jsou využívána data Indexu vnímání korupce (CPI) od Transparency International a pro větší objektivnost i data o Globálních ukazatelích kvality vládnutí (WGI), konkrétně ukazatele kontroly korupce, od Světové banky. První až třetí kapitola představuje teoretický základ obsahující definice korupce, její typologii, příčiny a důsledky, nástroje protikorupční politiky, mezinárodní a evropské instituce zabývající se korupcí a možnosti měření korupce. Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou výše zmíněných ukazatelů v původních členských státech EU a v nových členských státech EU. Pátá kapitola práce poukazuje na společné problémy v oblasti korupce nových členských států EU a vymezuje čtyři státy, jež dlouhodobě vyčnívají (pozitivně či negativně) v hodnocení ukazatelů CPI a WGI, a představuje implementaci protikorupčních opatření těchto států.
Klíčová slova:
ukazatel kontroly korupce; korupce; východní rozšíření Evropské unie; Index vnímání korupce; Globální ukazatele kvality vládnutí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 7. 2018
Datum podání práce:
4. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66425_benb04.pdf [1016,54 kB]
Oponentura:
64878_xsano00.pdf [63,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
66425_xantj900.pdf [63,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66425/podrobnosti