„Women empowerment“ v kontexte ekonomického rozvoja: Prípadové štúdie Namíbie a Demokratickej republiky Kongo

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
„Women empowerment“ v kontexte ekonomického rozvoja: Prípadové štúdie Namíbie a Demokratickej republiky Kongo
Autor práce:
Švecová, Marianna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Sejkora, Jiří
Osoba oponující práci:
Vošta, Milan
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje problematike women empowerment v ekonomickom rozvoji a analýze inštitúcií, ktoré ovplyvňujú postavenie žien v spoločnosti vybraných na základe ukazovateľov piateho z Cieľov udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov definovaného ako „Rodová rovnosť“. Prvá časť je zameraná na definície, problematiku merania a vzťahov medzi procesmi women empowerment a ekonomického rozvoja, druhá časť obsahuje analýzu a komparáciu inštitúcií v rámci prípadovej štúdie Demokratickej republiky Kongo ako najmenej a Namíbie ako najviac pokročilej z vybraných krajín v problematike odstraňovania rodových nerovností. Zatiaľ čo v Demokratickej republike Kongo do veľkej miery ovplyvňuje možnosti women empowerment pretrvávajúci konflikt, tradičné zvyky a slabá vymáhateľnosť práva v štáte, v Namíbii sa podarilo vytvoriť funkčné formálne inštitúcie pre posilňovanie postavenia žien, ktoré ďalej ovplyvňujú i neformálne inštitúcie. Vzťahy medzi women empowerment a ekonomickým rozvojom sú bilaterálne, a preto pre ďalší pokrok v týchto procesoch nielen v Demokratickej republike Kongo je nutné sa zamerať na zlepšovanie podmienok pre oba z nich a ako sa ukázalo na príklade Namíbie, zároveň vytvárať funkčný právny rámec a zvyšovať zastúpenie žien vo verejnej sfére, čo podporí odstraňovanie rodovej diskriminácie.
Klíčová slova:
women empowerment; ekonomický rozvoj; inštitúcie; Namíbia; Demokratická republika Kongo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 8. 2018
Datum podání práce:
5. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66453_svem08.pdf [896,48 kB]
Oponentura:
64829_vosta.pdf [62,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
66453_xsejj05.pdf [65,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66453/podrobnosti