Are cross-cultural differences influential factor in terms of GDP?

Název práce: Are cross-cultural differences influential factor in terms of GDP?
Autor(ka) práce: Kernátsová, Terézia Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to verify whether the cross-cultural differences significantly affect the development of the GDP. In expressing the cross-cultural differences we got inspired by the model of six cultural dimensions created by G. Hofstede (2010). The dimensional definition of the culture is rather convenient because it allows dividing the overall effect of the culture, into separate impacts of specific cultural dimensions. In the end, the OLS regression analysis of the cross-section data of 35 countries from the year 2015 showed, that the culture has a jointly significant impact on GDP. The results also suggest that the power distance dimension has a significantly negative effect on the GDP, while the indulgence vs restraint dimension affects GDP significantly and positively. Moreover, the final version of the model explains around 68% of the overall variance of the GDP. This suggests that the incorporation of cultural factors in the economic models can lead to better understanding of economic cross-country differences.
Klíčová slova: GDP; Hofstede´s cultural dimensions; Culture
Název práce: Are cross-cultural differences influential factor in terms of GDP?
Autor(ka) práce: Kernátsová, Terézia Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je overiť signifikantnosť vplyvu medzi-kultúrnych rozdielov na HDP, pričom pri definovaní týchto rozdielov sme sa inšpirovali modelom šiestich kultúrnych dimenzií vytvoreným G. Hofstedem (2010). Vhodnosť dimenzionálneho vyjadrenia kultúry pritom spočíva v možnosti rozloženia celkového vplyvu kultúry na špecifické vplyvy jednotlivých dimenzií. V závere, OLS regresná analýza prierezových dát 35 krajín meraných za rok 2015 dokázala významnosť vplyv kultúry na HDP. Jej výsledky taktiež odhalili významne negatívny vplyv dimenzie popisujúcej hierarchickosť spoločnosti a signifikantný pozitívny dopad dimenzie zameriavajúcej sa na úroveň pôžitkárstva v krajine. Okrem iného, sme zistili, že finálna verzia nášho modelu vysvetľuje až 68% celkových zmien HDP. Toto zistenie indikuje dôležitosť začlenenia kultúry do súdobých ekonomických modelov, ktoré môže viesť k lepšiemu porozumeniu ekonomických rozdielov medzi krajinami.
Klíčová slova: Kultúra; HDP; Hofstedeho kultúrne dimenzie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2019
Datum podání práce: 6. 12. 2019
Datum obhajoby: 28. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68914/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: